VZN a Smernice

2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022
 
 
 
 
 
 
 
 
2021
 
 
 
 
 
 
 
 VZN č. 1/2019

 VZN č. 1/2018 o miestnych poplatkoch za konunálny odpad a drobný stavebný odpad

 Dodatok VZN č. 3/2008 o sociálnej pomoci v oblasti opatrovateľskej služby

 VZN č. 2/2016 - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 1/2016 - Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Lovča

Dodatok k č. 1/2015 k VZN č. 1/2014

VZN č. 2/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska

VZN č. 1/2015 o podmienkach držania psov na území obce Lovča

VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

VZN č. 2/2014 o poplatkoch za služby a prenájom majetku

VZN č. 3-2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

VZN č. 3/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa do Materskej a Základnej školy

VZN č. 4/2012 o podmienkach držania psov v k. ú. Lovča

VZN č. 5/2010 o poskytovaní jednorázového príspevku pri narodení dieťaťa

VZN č. 3/2008 o sociálnej pomoci v oblasti opatrovateľskej služby obce Lovča

VZN č. 4/2008 o udržiavaní čistoty poriadku a ochrane zelene a udržiavaní verejných priestranstiev na území obce

VZN č. 5/2008 o nakladaní s KO a DSO

VZN č. 7/2008 o cenách za nájom a služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska Lovča na rok 2009 a nasl.

Rokovací poriadok

Štatút knižnice

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709