Úradná tabuľa

VZN o názvoch ulíc - návrh


Záverečný účet obce Lovča za rok 2021 - návrh


Oznámenie o začatí konania - výrub drevín, žiadateľ Obec Lovča (zverejnené 3. 5. 2022)


Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v dvoch strediskách v okrese Žiar nad Hronom – upovedomenie podľa § 30 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zverejnené 22. 2. 2022)

ROZSAH HODNOTENIA (návrh upravený na základe doručených stanovísk) určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v dvoch strediskách v okrese Žiar nad Hronom“. (zverejnené 22. 2. 2022)


Rozhodnutie - Výrub drevín, Dolná Trnávka č. 18/2022 (zverejnené 14. 2. 2022)

Rozhodnutie - Výrub drevín, Dolná Trnávka č. 184/2021 (zverejnené 14. 2. 2022)

Pač - rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby (zverejnené 11. 2. 2022)

Oznámenie o začatí konania - výrub drevín, žiadateľ Obec Dolná Trnávka (zverejnené 19. 1. 2022)

Pač - oznámenie o dodatočnom povolení stavby (zverejnené 5. 1. 2022)

Oznámenie o začatí konania - výrub drevín, žiadateľ Obec Lovča (zverejnené 2. 11. 2021)

Oznámenie o začatí konania - výrub drevín, žiadateľ Obec Dolná Trnávka (zverejnené 2. 11. 2021)

Oznámenie o zmene strategického dokumentu - Územný plán BBSK

Návrh rozsahu hodnotenia pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti

Záverečný účet obce za rok 2020 - návrh

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709