Úradná tabuľa

 

Sadzobník za krátkodobý nájom majetku obce Lovča - návrh

VZN o poskytovaní finančných prostriedkov materskej škole a školským zariadeniam zriadeným obcou Lovča - návrh

Záverečný účet obce Lovča za rok 2022 - návrh


Pozvánka na ústne pojednávanie - Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou v obci Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča - kolaudačné konanie - 22. 5. 2023 (zverejnené 24. 4. 2023)


Stavebné povolenie - Novostavba rodinného domu na parcele C-KN 594/2 (zverejnené 28. 3. 2023)


Návrh - VZN o poskytovaní finančných prostriedkov materskej škole a školským zariadeniam zriadeným obcou Lovča (zverejnené 28. 3. 2023)


Pozvánka na spoločné verejné prerokovanie 12. 4. 2023 (zverejnené 23. 3. 2023)

Oznámenie o doručení správy o hodnotení a o termíne a mieste konania spoločného verejného prerokovania správy o hodnotení navrhovanej činnosti „Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v stredisku E-GEO-2 Lovča“ (zverejnené 23. 3. 2023)

Oznámenie o zámere „Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v stredisku E-GEO-2 Lovča“ (zverejnené 23. 3. 2023)


 

VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE z posudzovania navrhovanej činnosti - Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v stredisku E-GEO-2 Lovča (zverejené 17. 3. 2023)


Rozsah hodnotenia - Využitie geotermálnej energie  (zverejnené 21. 12. 2022)


 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709