Školská jedáleň

Poverená vedením Školskej jedálne:

Petra Šandorová, tel.: 045/6732835

Školská jedáleň: 0948 636 983

mail: sjlovca@gmail.com

 

Obedy sa prihlasujú alebo odhlasujú do 8:00 v danom dni.

POPLATOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

( s platnosťou od 1. 1. 2012 )

Obec Lovča  v súlade s ustanovením § 140, ods. 9 školského zákona určuje výšku na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni pri Materskej škole  v Lovči, ktorej je zriaďovateľom nasledovne:

1.) Pre dieťa MŠ, ZŠ,  ktorého zákonný zástupca nie je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a  príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

a)      pre dieťa  navštevujúce MŠ :

celodenná strava 1,19 €

desiata + obed   0,96 €

b)      pre dieťa navštevujúce ZŠ :

mliečna desiata 0,50 €

obed  1,01 €

2.) Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom  dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

              a) pre dieťa navštevujúce MŠ: 0,19 €

              b) pre dieťa navštevujúce ZŠ: 0,01 € 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709