Zber odpadu

Ako separovať odpad


Dni jesennej čistoty: 7. 11. - 11. 11. 2022Na informovanie o odvozoch separovaného odpadu, dňoch jarnej a jesennej čistoty a dianí v obci môžete využiť aj aplikácie na smartfóny:

Odvoz odpadu                                                                                       Hlásenie rozhlasu

                                                

Bezplatné zasielanie hlásení formou sms-správ si môžete prihlásiť na Obecnom úrade v Lovči s uvedením Vášho telefónneho čísla.


Spôsob nakladania s odpadmi, poplatok za vývoz odpadov v roku 2022:

Vývoz jednej 110 litrovej zbernej nádoby 7 €

Ročný poplatok na osobu na rok: 14 €. Tento poplatok teda zahŕňa 2 žetóny na vývoz kuka nádoby.

Príklady poplatku:

1 osoba v domácnosti: 14 € - 2 žetóny na rok
2 osoby v domácnosti: 28 € - 4 žetónov na rok
3 osoby v domácnosti: 42 € - 6 žetónov na rok
4 osoby v domácnosti: 56 € - 8 žetónov na rok
5 osôb v domácnosti: 70 € - 10 žetónov na rok

V prípade, že poplatník minie v roku všetky žetóny, potrebný počet navyše si dokúpi v cene 7 €/žetón.

Technické služby Žiar nad Hronom vykonávajú zber komunálneho odpadu 2 krát do mesiaca, teda je 26 krát do roka. Interval odvozu si už určuje každý poplatník sám podľa množstva odpadu ktorý vyprodukoval. Pôvodca odpadu po naplnení zberovej kuka nádoby ju označí pred odvozom pripevnením žetónu, ktorý je pre zberovú spoločnosť dokladom o zaplatení poplatku za odvoz. Žetóny vyhotovuje a vydáva Obecný úrad v Lovči.


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Lovča:

rok 2021: 82,20%    Ročný výkaz 2021

rok 2020: 66,46%

rok 2019: 56,97%

rok 2018: 55,99%


Zber triedených zložiek komunálneho odpadu - papier, kovy, plasty, tetrapaky, bio, sklo

Všetky z vyššie menovaných zložiek, okrem skla, sa zbierajú spred rodinných domov.

Papier sa zbiera spred domov len v kukanádobách modrej farby.

Plasty môžete vykladať pred svoj dom na zber v plastových priehľadných vreciach, alebo v žltých kukanádobách.

Bio odpad zo záhrad vykladajte pred svoj dom na zbe v plastových priehľadných vreciach, v hnedých kukanádobáh, alebo zviazaný v balíkoch s dĺžkou konárov max 1 meter.

Kovy a tetrapaky vykladajte na podomový zber v plastových vreciach.


Papier, a najmä kartón väčších rozmerov môžete uložiť aj do veľkokapacitných kontajnerov modrej farby v zbernom mieste za Obecným úradom a Kultúrnym domom.

Kartónové krabce rozoberte, stlačte, prípadne zviažte pre lepšie využite objemu kontajnera.


Na Obecnom úrade v Lovči si môžete zakúpiť, prípadne objednať plastovú nádobu na komunálny odpad:

objem 120 litrov za cenu 21 € - čierna na komunálny odpad

objem 240 litrov za 33,60 € - modrá na papier, žltá na plasty

objem 240 litrov za 36,00 € - hnedá na bio

        


Kuchynský odpad

V zbernom mieste za Obecným úradom sú umiestnené kontajnery na kuchynský odpad a použitý olej. Do nádob na kuchynský odpad môžete z hygienických dôvodov vhadzovať aj balené potraviny, prípadne potraviny v sáčkoch. Nevhadzujte však hrubé plasty, či konzervy.

Použitý olej vhadzujte do určeného kontajnera v plastových fľašiach, alebo nádobách.

Nádoby na kuchynský odpad

 

Nádoba na použitý kuchynský olej


Dni jarnej a jesennej čistoty

Počas dní jarnej a jesennej čistoty (v mesiaci apríl a október) sú v obci umiestnené kontajnery na drobný stavebný odpad a objemný odpad a tiež mobilná zberňa na elektro odpad a nebezpečný odpad.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709