Zber odpadu


Spôsob nakladania s odpadmi, poplatok za vývoz odpadov v roku 2024:

Cena za 1 žetón na vývoz jednej 120 litrovej zbernej nádoby komunálneho odpadu je 12 €. Nie je stanovený minimálny počet vývozov na osobu.

Žetóny si v prípade potreby dokúpite na Obecnom úrade v priebehu roka.

Technické služby Žiar nad Hronom vykonávajú zber komunálneho odpadu raz za 14 dní, podľa kalendáru zberu odpadu. Pred odvozom je potrebné zbernú nádobu označiť pripevnením žetónu, ktorý je pre zberovú spoločnosť dokladom o zaplatení poplatku za odvoz. Žetóny vyhotovuje a vydáva Obecný úrad v Lovči.


Ako separovať odpad


Na informovanie o odvozoch separovaného odpadu, dňoch jarnej a jesennej čistoty a dianí v obci môžete využiť aj aplikácie na smartfóny:

Odvoz odpadu                                                                                       Hlásenie rozhlasu

                                                

Bezplatné zasielanie hlásení formou sms-správ si môžete prihlásiť na Obecnom úrade v Lovči s uvedením Vášho telefónneho čísla.


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Lovča:

rok 2023: 81,97%    Ročný výkaz 2023

rok 2022: 80,33%    Ročný výkaz 2022

rok 2021: 82,20%    Ročný výkaz 2021

rok 2020: 66,46%    Ročný výkaz 2020

rok 2019: 56,97%

rok 2018: 55,99%


Zber triedených zložiek komunálneho odpadu - papier, kovy, plasty, tetrapaky, bio, sklo

Bio odpad zo záhrad - NESPAĽUJTE

Zber bio odpadu zo záhrad spred rodinných domov:
tráva, lístie – zbalené v plastových vreciach alebo v hnedých zberných nádobách,
konáre skrátené na 1m a zviazané.

Plasty
Zber plastov v plastových vreciach alebo v žltých zberných nádobách spred rodinných domov a z 1100 l zberných nádob na zberných miestach za OcÚ a KD.

Papier
Podomový zber papiera aj kartónu spred rodinných domov. Papier aj kartón musí byť len v modrých zberných nádobách, nie vo vreciach ani zviazaný a položený mimo nádob, z dôvodu náchylnosti papiera na dážď a vietor.
Zber papiera z 1100 litrových zberných nádob za Obecným úradom a Kultúrnym domom a zber z veľkokapacitných kontajnerov za Obecným úradom a v zbernom dvore za Kultúrnym domom. Kartónové krabice vkladajte do kontajnerov poskladané do plochého tvaru.

Tetrapaky
Zber tetrapakov v plastových vreciach alebo v oranžových zberných nádobách spred rodinných domov a z 1100 l zberných nádob na zberných miestach za OcÚ a KD.

Kovové obaly
Zber kovových obalov v plastových vreciach alebo v červených zberných nádobách spred rodinných domov a z 1100 l zberných nádob na zberných miestach za OcÚ a KD.

Sklo
Zber skla z veľkokapacitných kontajnerov na zberných miestach za OcÚ a KD.

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Do zberných nádob za OcÚ môžete ukladať zvyšky potravín. Použité tuky a oleje vkladajte v plastových nádobách alebo fľašiach. Môžete vkladať aj balené potraviny – napríklad mäso alebo jogurty po záruke. Nenechávajte biologicky rozložiteľný kuchynský odpad položený vedľa kontajnerov.

Staré drevo
Staré drevo využíva spracovateľ drevnej hmoty na výrobu drevotriesky. Na zberný dvor za KD odovzdávajte staré drevo – krovy, latovanie, nábytok, dvere a pod. bez väčších kovových častí (veľké pánty, oplechovanie) a bez sklenených výplní. Domové dvere s kľučkou a pántami môžete odovzdať celé. Neukladajte sem laminátové podlahy, čalúnený nábytok, drevo zo záhrady (konáre a kmene stromov).

Na separované zložky, ktoré sa zbierajú v plastových vreciach, používajte len priehľadné vrecia. V prípade, že umiestňujete separovaný odpad v plastovom vreci do kontajnerov na zberných miestach obce, použite tiež priehľadné vrece.

Separovaný odpad - najmä kovy, plasty, tetrapaky - sú označené trojuholníkom so značkou odpadu. Pokiaľ predmet túto značku na sebe nemá, do separovaného odpadu nepatrí a je to komunálny odpad


Papier, a najmä kartón väčších rozmerov môžete uložiť aj do veľkokapacitných kontajnerov modrej farby v zbernom mieste za Obecným úradom a Kultúrnym domom.

Kartónové krabce rozoberte, stlačte, prípadne zviažte pre lepšie využite objemu kontajnera.


Na Obecnom úrade v Lovči si môžete zakúpiť, prípadne objednať plastovú nádobu na komunálny odpad:

objem 120 litrov za cenu 26,40 € - čierna na komunálny odpad

objem 240 litrov za 39,60 € - žltá na plasty

objem 240 litrov za 33,60 € - modrá na papier

objem 240 litrov za 38,40 € - hnedá na bio

        


Kuchynský odpad

V zbernom mieste za Obecným úradom sú umiestnené kontajnery na kuchynský odpad a použitý olej. Do nádob na kuchynský odpad môžete z hygienických dôvodov vhadzovať aj balené potraviny, prípadne potraviny v sáčkoch. Nevhadzujte však hrubé plasty, či konzervy.

Použitý olej vhadzujte do určeného kontajnera v plastových fľašiach, alebo nádobách.

Nádoby na kuchynský odpad

 

Nádoba na použitý kuchynský olej


Dni jarnej a jesennej čistoty

Počas dní jarnej a jesennej čistoty (v mesiaci apríl a október) sú v obci umiestnené kontajnery na drobný stavebný odpad a objemný odpad a tiež mobilná zberňa na elektro odpad a nebezpečný odpad.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709