Zápis do Materskej školy Lovča na školský rok 2022/2023

V súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa uskutoční zápis detí do Materskej školy v Lovči na školský rok 2022/2023 od 1. 5. do 31. 5. 2022.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
- osobne
- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy
- emailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu

Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:
- elektronického podania doručeného do elektronickej schránky Obce Lovča alebo
- elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

Žiadosť je možné vyzdvihnúť osobne 3. a 5. 5. 2022 v materskej škole od 7:00 do 15:00, alebo stiatnuť tu

Kompletne vyplnenú, pediatrom potvrdenú a obidvoma rodičmi podpísanú žiadosť je potrebné priniesť do materskej školy najneskôr do 25. 5. 2022.

Kritériá prijatia detí do materskej školy:
Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov veku.

Prednostne sa prijímajú v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. 8. 2022) a deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy sa pri prijímaní uprednostnia deti staršie ako tri roky.

Pri prijímaní detí od troch rokov budú uprednostnení súrodenci detí, ktoré už materskú školu navštevujú. V prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb – jednoznačné odporúčanie prijatie tohto dieťaťa do bežnej materskej školy alebo do materskej školy so ŠVVP.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709