Zápis detí do Materskej školy Lovča

V súlade so zákonom č.245/2008Z.z. (školský zákon) prebieha zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 od 1.mája do 31.mája 2021.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s Covid-19 sa zápis do materskej školy uskutoční bez osobnej prítomností detí.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy: Materská škola Lovča, Geromettova 99, 966 21 Lovča

- Písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti (zdravotnom stave) dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, si môže zákonný zástupca priniesť aj osobne do materskej školy v termíne:

od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021 v čase od 14:30 do 15:15.

Žiaosť si môžete prevziať v Materskej škole v Lovči, alebo stiahnuť tu:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Lovča

Súhlas so spracovaním osobných údajov


Kritériá prijímania do materskej školy:

Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. V súlade s §59 a zákona č.245/2008 Z.z./školský zákon/ - riaditeľ materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v Lovči.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov veku.

Deti mladšie ako tri roky – môžu byť prijaté len ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky a len ak to po prijatí starších detí kapacita dovolí.

O tejto skutočnosti vás budú informovať v MŠ. Podmienkou prijatia mladšieho dieťaťa je ovládanie základných sebaobslužných návykov, najmä používanie toalety a samostatné jedenie lyžicou.

Pri prijatí detí od 3 rokov budú uprednostnené deti súrodencov, ktorí už MŠ navštevujú

 

V prípade potreby využite telefonický kontakt: 0948 161 368

 
 

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709