Zápis detí do Materskej školy Lovča

V zmysle § 59 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a v zmysle §3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a § 5 ods.14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uskutoční zápis detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Lovča na školský rok 2020/2021 v dňoch od 4. 5. 2020 do 29. 5. 2020
 
Žiadosti je možné vyzdvihnúť osobne  počas stránkových hodín na Obecnom úrade v Lovči, alebo stiahnuť tu:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Lovča

Prihláška na stravovanie

Súhlas so spracovaním osobných údajov
 

Vyplnenú žiadosť je možné  odovzdať osobne na obecnom úrade, alebo zaslať poštou na adresu Obec Lovča, Geromettova 95, 966 21 Lovča.
Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Toto potvrdenie rodičia doložia dodatočne keď to bude situácia umožňovať.
 
Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa prijímajú deti od 3 – 6 rokov veku
  -  prednostne:

  • tie, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej
  • školskej dochádzky,

-  výnimočne:

  • možno prijať dieťa mladšie ako 3 roky, ak sú splnené osobitné požiadavky (hygienické, bezpečnostné, kapacitné﴿ V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov  o prijatie detí do materskej školy sa pri prijímaní uprednostnia deti  staršie ako tri roky.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709