Vzory dokumentov

Stavebníctvo

Stavebné povolenie a Spoločný stavebný úrad

Úlohy vyplývajúce zo zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností štátnej správy na úseku stavebného poriadku a zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu č. 1/EO/2003/MP-p s 33 obcami regiónu zabezpečuje spoločný stavebný úrad, so sídlom v budove Okresného úradu (biely dom), číslo dverí 609, kontakt:

Bc. Marcela Maliková - 045/ 678 71 49, marcela.malikova@ziar.sk

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby - vzor

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy,
 • oplotenie do výšky 2m,
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby.

 

Malý zdroj znečistenia ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu - malý zdroj znečistenia ovzdušia - výstavba

Žiadosť o vydanie súhlasu - malý zdroj znečistenia ovzdušia - uvedenie do prevádzky

 

Vyjadrenia správcov sietí:

SPP Distribúcia - http://www.spp-distribucia.sk/sk_online-aplikacie/sk_proces-pripojenia-a-technicke-zmeny

     - Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

Telekom - https://www.telekom.sk/wiki/ostatne/informacie-pre-stavebnikov-a-developerov

SSE - http://www.sse.sk/scrapl/sseform10/formular_NN.html

 

Povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva - výkopové práce

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva - výkopové práce

 

Výstavba studne

V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu Obvodný úrad životného prostredia (v prípade ak je žiadateľom právnická osoba) alebo Obec (v prípade ak je žiadateľom fyzická osoba).

Prvý krok - Žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona

Prílohy:

 • 2 x projektová dokumentácia (projekt geologických prác)
 • kópia listu vlastníctva
 • situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)


Druhý krok - Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona
Prílohy:

 • 2 x záverečná správa z hydrogeologického prieskumu
 • projektová dokumentácia (jednoduchý projekt studne)
 • situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)


Tretí krok - Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť na vydanie povolenia na odber podzemnej vody podľa § 26 a § 21 vodného zákona

Prílohy:

 • doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo k stavbe (kópia listu vlastníctva)
 • 2 x projektová dokumentácia vodnej stavby podľa STN 75 5115 vypracovaná oprávnenou osobou
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy
 • situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavbydoklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
 • doklad o uhradení správneho poplatku

Na základe vykonaného vodoprávneho konania, orgán štátnej vodnej správy s pôsobnosťou stavebného úradu (obec) podľa § 26 ods. 3 vodného zákona, vydá rozhodnutie o povolení vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 zákona. Súčasťou tohto rozhodnutia môže byť aj povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 vodného zákona.

Štvrtý krok – návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Prílohy:

 • fotokópia stavebného povolenia
 • doklad o uhradení správneho poplatku

 

Životné prostredie

Výrub drevín

Žiadosť - výrub drevín - vzor

Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie:

 • zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
 • nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo,
 • narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

Výrub dreviny sa má uskutočniť najmä v období vegetačného pokoja (30. 10. - 31. 3.).

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meranom vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje a krovité porasty s výmerou do 10 m2,
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách,
 • pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku.
   

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709