VO Zberný dvor Lovča

Výzva na predloženie predbežnej cenovej ponuky

Obec Lovča ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás vyzýva v súlade s § 117 ZVO na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Zberný dvor Lovča

Verejný obstarávateľ:
Názov organizácie : Obec Lovča
IČO: 00 320 820
Adresa: Obecný úrad Lovča
Geromettova 95, 966 21 Lovča
Kontaktná osoba: Ondrej Bahno, starosta
Tel.: 0908 931 328
http://www.lovca.sk/
starosta@lovca.sk


Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe zberného dvora v obci Lovča.
Podrobný opis predmetu zákazky je zrejmý z výkazu výmer, ktorý sa nachádza v prílohe tejto výzvy.


Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7 Stavebné práce

Ďalšie informácie:
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky je možná na základe požiadavky záujemcov. Záujemcovia majú možnosť vykonať obhliadku miesta dodania, aby si samy overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Termín obhliadky si môžu záujemcovia dohodnúť vopred telefonicky na telefónnom čísle verejného obstarávateľa uvedenom v tejto výzve. Náklady spojené s obhliadkou znášajú záujemcovia bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Podmienky účasti
§ 32 Osobné postavenie:

Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť:
2.1 kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO v nadväznosti na § 32 ods. 2 písm. e) ZVO (napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo živnostenské oprávnenie). Uvedený doklad požadujeme predložiť v elektronickej forme. Postačuje aj potvrdený výpis z internetovej stránky www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk. Doklad je možné v ponuke uchádzača nahradiť aj informáciou uchádzača, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO.

Obsah ponuky
Ponuka bude obsahovať:

3.1 doklad podľa bodu 2. Podmienky účasti v elektronickej forme vo formáte pdf.
3.2 cenovú ponuku uchádzača – ocenený výkaz výmer (rozpočet) v elektronickej forme, vo formáte xls, alebo xlsx.

Pokyny k predloženiu ponuky
4.1 Spôsob predloženia (doručenia) ponuky: prostredníctvom elektronickej pošty (emailu).
Uchádzač predloží elektronickú cenovú ponuku, pričom v predmete uvedie: Súťaž – neotvárať, Zberný dvor Lovča, na elektronickú adresu: starosta@lovca.sk.

4.2 Lehota na predkladanie cenových ponúk: lehota na predkladanie cenových ponúk je stanovená do 15.05.2020, do 12.00 h.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke označením „Nie som platcom DPH“ a v cenovej ponuke uvedie konečnú cenu.

Otváranie ponúk
Otváranie predložených ponúk v elektronickej forme sa uskutoční dňa 15.05.2020 o 12:15 hod. v priestoroch obecného úradu Lovča na adrese verejného obstarávateľa.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky.

Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.

Lehota viazanosti ponúk
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 16.11.2020.

Podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov Environmentálneho fondu (95%) a z vlastných zdrojov Verejného obstarávateľa (5%).

Miesto a termín plnenia (dodania) predmetu zákazky
9.1 Miesto plnenia (dodania) predmetu zákazky: Obec Lovča
9.2 Termín plnenia (dodania) predmetu zákazky:
- začatie dodania zákazky: do 14 dní odo dňa účinnosti zmluvy
- ukončenie dodania zákazky: do 3 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

Postup obstarávania
§ 117 ZVO – zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky
131 578,95 € bez DPH

Rozdelenie plnenia zákazky
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.

Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto výzve.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
V súlade § 11 ZVO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
 

Ondrej Bahno, starosta obce

V Lovči, 29.4.2020

 

Príloha: Výkaz výmer - Zberný dvor Lovča

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709