Zverejnenie zámeru

Návrh rozsahu hodnotenia pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti


 

Obec Lovča, ako dotknutá obec, v zmysle § 65g ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) oznamuje:

Navrhovateľ - PW Energy, a. s., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO 47 808 896 predložil podľa § 22 zákona Ministerstvu životného prostredia SR, sekcii ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušnému orgánu štátnej správy zámer navrhovanej činnosti:

„Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v dvoch strediskách v okrese Žiar nad Hronom“

Do predloženého zámeru je možné nahliadnuť počas aktuálne stanovených úradných hodín na Obecnom úrade v Lovči, Geromettova 95, 966 21 Lovča.

Zámer navrhovanej činnosti je zverejnený na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyuzitie-geotermalnej-energie-na-vyrobu-elektrickej-energie-v-dvoch-st

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť  do 21 dní odo dňa, keď bol zámer zverejnený, na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
sekcia ochrany prírody, biodiverzity a OH
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

Písomné stanoviská sa považujú za doručené, aj keď boli v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Zverejnené: 12. 4. 2021

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709