Zmena spôsobu nakladania s odpadmi, poplatok za vývoz odpadov v roku 2020

Pôvodný stav do 31. 12. 2019:
Doteraz bol v obci zavedený paušálny zber, kde v poplatku 16,99 € na osobu na rok. V rámci poplatku bol možný vývoz neobmedzeného množstva kuka nádob. Rovnaký poplatok platili osoby s nízkym počtom vyvezených kuka nádob, ako osoby s vyvezeným vysokým počtom kuka nádob na osobu na rok. Ľudia tvoriaci málo odpadu teda doplácali na ľudí tvoriacich veľké množstvo odpadu.

Nový stav od 1. 1. 2020:
Prechádza sa na množstevný zber – každý zaplatí len za ten komunálny odpad, ktorý si vyvezie. Systém tiež motivuje k lepšej separácii odpadu. Odvoz separovaných zložiek odpadu zostáva bezplatný.

Vývoz jednej 110 litrovej zbernej nádoby bude stáť 4 €

Ročný poplatok na osobu na rok bol zmenený na 16 €. Tento poplatok teda zahŕňa 4 žetóny na vývoz kuka nádoby.

Príklady poplatku:

1 osoba v domácnosti: 16 € - 4 žetóny na rok
2 osoby v domácnosti: 32 € - 8 žetónov na rok
3 osoby v domácnosti: 48 € - 12 žetónov na rok
4 osoby v domácnosti: 64 € - 16 žetónov na rok
5 osôb v domácnosti: 80 € - 20 žetónov na rok

V prípade, že poplatník minie v roku všetky žetóny, potrebný počet navyše si dokúpi v cene 4 €/žetón.

Ak poplatník nespotrebuje všetky žetóny v danom kalendárnom roku, nebude možné ich uplatniť v nasledujúcom roku, neprenášajú sa.

Technické služby Žiar nad Hronom vykonávajú zber komunálneho odpadu 2 krát do mesiaca, teda je 26 krát do roka. Interval odvozu si už určuje každý poplatník sám podľa množstva odpadu ktorý vyprodukoval. Pôvodca odpadu po naplnení zberovej kuka nádoby ju označí pred odvozom pripevnením žetónu, ktorý je pre zberovú spoločnosť dokladom o zaplatení poplatku za odvoz. Žetóny vyhotovuje a vydáva Obecný úrad v Lovči.

Spôsob zberu odpadu bol odsúhlasený Obecným zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2019.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709