Zberný dvor za Obecným úradom

V roku 2020 bol realizovaný prokejt Zberný dvor Lovča. Projekt pozostával zo spevnenej plochy, oplotenia, osvetlenia a parkoviska.

Opis prác:

SO 01 Spevnená plocha

Spevnené plochy budú slúžiť na manipuláciu a uskladňovanie kontajnerov a pre pojazd techniky. V priestoroch, kde bude predpoklad prejazdu techniky je navrhnuté spevnenie CB doskou. Výškové a situačné osadenie bolo prispôsobené okolitej zástavbe. 

SO 02 Prístrešok a oporný múr

Prístrešok je obdĺžnikového pôdorysného tvaru s usporiadaním do písmena „L“ o celkovom rozmere 15,250 x 8,250 m. Nosná konštrukcia prístrešku je oceľová rámová, kotvená do základových pätiek. Výška prístrešku od priľahlej spevnenej plochy je 2,515 m. Základ samostatne stojaceho prístrešku je tvorený základovými piliermi a základovým pásom, ktorý zároveň slúži pre založenie oporného múru. Oporný múr je vytvorený z okrasných debniacich tvárnic hr. 200 mm, vyplnených betónom.

SO 03 Oplotenie

Oplotenie je navrhnuté z betónového skladaného oplotenia. Nosné stĺpy sú kotvené do základových pätiek. Medzi stĺpy budú vložené segmenty plotu. Oplotenie bude výšky 1500 mm – tak aby boli kryté odpadové nádoby. V jednej časti bude vložená oceľová brána dvojkrídlová. Povrchová úprava brány z pozinku a poplastu.


SO 04 Verejné osvetlenie

Na miestach budúcich stožiarov verejného osvetlenia budú vybudované 3 ks stožiarov na stožiarové základy. Montáž 3 ks uličných LED svietidiel s príslušenstvom na novovybudované stožiare, 1 ks LED svietidla na existujúci stožiar verejného osvetlenia.


Poskytnutá dotácia: 145 225,26 €

Spoluúčasť obce: 7894,74€

 

Fotodokumentácia pôvodného stavu a realizácie
 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709