Zberný dvor za Obecným úradom

Od 14. 9. 2020 bude prebiehať rekonštrukcia zberného dvora za Obecným úradom v Lovči. Počas prác budú kontajnery na separovaný odpad (kovy, plasy, tetrapaky, papier) premiestnené mimo lokalitu stavebných prác, ale stále budú dostupné. Veľkokapacitný kontajner na sklo bude dočasne nedostupný.

Opis prác:

SO 01 Spevnená plocha

Spevnené plochy budú slúžiť na manipuláciu a uskladňovanie kontajnerov a pre pojazd techniky. V priestoroch, kde bude predpoklad prejazdu techniky je navrhnuté spevnenie CB doskou. Výškové a situačné osadenie bolo prispôsobené okolitej zástavbe. 

SO 02 Prístrešok a oporný múr

Prístrešok je obdĺžnikového pôdorysného tvaru s usporiadaním do písmena „L“ o celkovom rozmere 15,250 x 8,250 m. Nosná konštrukcia prístrešku je oceľová rámová, kotvená do základových pätiek. Výška prístrešku od priľahlej spevnenej plochy je 2,515 m. Základ samostatne stojaceho prístrešku je tvorený základovými piliermi a základovým pásom, ktorý zároveň slúži pre založenie oporného múru. Oporný múr je vytvorený z okrasných debniacich tvárnic hr. 200 mm, vyplnených betónom.

SO 03 Oplotenie

Oplotenie je navrhnuté z betónového skladaného oplotenia. Nosné stĺpy sú kotvené do základových pätiek. Medzi stĺpy budú vložené segmenty plotu. Oplotenie bude výšky 1500 mm – tak aby boli kryté odpadové nádoby. V jednej časti bude vložená oceľová brána dvojkrídlová. Povrchová úprava brány z pozinku a poplastu.


SO 04 Verejné osvetlenie

Na miestach budúcich stožiarov verejného osvetlenia budú vybudované 3 ks stožiarov na stožiarové základy. Montáž 3 ks uličných LED svietidiel s príslušenstvom na novovybudované stožiare, 1 ks LED svietidla na existujúci stožiar verejného osvetlenia. 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709