Výsadba izolačnej zelene

V mesiaci október 2014 bol realizovaný projekt Výsadba izolačnej zelene v katastrálnom území Lovča. Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore z Programu obnovy dediny - Zelená dedina vo výške 5000€.

Predmetom projektu bola výsadba stromov v niektorých častiach obce tak, aby sa prinavrátil jej pôvodný vzhľad a charakter. Ide hlavne o doplnenie miest v stromoradiach líp o nové jedince a vytvorenie nových funkčných stromoradí. Na výsadbe sa podieľali nielen lipy, ale vzhľadom na vysokú hladinu podzemnej vody aj ďalšie dreviny -  jaseň štíhly, jelša lepkavá, orech kráľovský a vr´ba biela. Obnova stromoradí pomôže znížiť nepriaznivé pôsobenie silných vetrov a zároveň znížiť hladinu hluku z neďalekej rýchlostnej cesty R1. Drevinová výsadba pomôže zachytiť časť imisií z blízkeho priemyselného parku a zároveň zvýši ekologickú stabilitu daného územia. Jedným z nezanedbateľných cieľov je zlepšiť estetický vzhľad obce. Vytvorením biokoridorov sa rozšíri početnosť a druhové zloženie tunajšej ornitofauny. Ďalším pozitívnym prínosom je zabránenie erózie a pozitívny vplyv na tepelný režim okolitých plôch najmä v letných mesiacoch.

Základom riešenia je tvorba jednoduchej, esteticky a funkčne pôsobivej koncepcie verejnej zelene. Navrhnutá výsadba má za úlohu vytvoriť jednotný celok obce s okolitou prírodou tak, aby sa zachoval jej dedinský vzhľad a historický charakter.

Vysadené boli dreviny:

Lipa malolistá - 66 ks
Jaseň štíhly - 6 ks
Orech kráľovský - 5 ks
Vŕba biela - 4 ks
Jelša lepkavá - 11 ks

Vo fotogalérii je postupne zachytený pôvodný stav lokalít, dovoz sadbového materiálu, výsadba a súčasný stav.

Keďže väčšina prác sa vykonávala dobrovoľnícky, chcem sa týmto všetkým zúčastneným poďakovať za ich pomoc.

Ondrej Bahno, starosta obce

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709