Voľby prezidenta Slovenskej republiky 23. 3. a 6. 4. 2024

Výsledky pre obec Lovča v 2. kole dňa 6. 4. 2024:

Volebná účasť v obci 72,01 %
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 561
Počet voličov ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 404
Počet voličov ktorí odovzdali obálku 404
Počet platných hlasov 403

Hlasy pre jednotlivých kandidátov počet hlasov percent
Peter Pellegrini 239 (59,30 %)
Ivan Korčok 164 (40,70 %)

Výsledky pre obec Lovča v 1. kole dňa 23. 3. 2024:

Volebná účasť v obci 58,82%
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 561
Počet voličov ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 330
Počet voličov ktorí odovzdali obálku 330
Počet platných hlasov 327

Hlasy pre jednotlivých kandidátov počet hlasov percent
Peter Pellegrini 138 (42,20 %)
Ivan Korčok 124 (37,92 %)
Štefan Harabin 45 (13,76 %)
Ján Kubiš 9 (2,75 %)
Igor Matovič 6 (1,83 %)
Patrik Dubovský 3 (0,91 %)
Krisztián Forró 0 (0 %)
Marian Kotleba 0 (0 %)
Milan Náhlik 0 (0 %)

Výsledky volieb v 1. kole za celé Slovensko:
Ivan Korčok 42,51 %
Peter Pellegrini 37,02 %
Štefan Harabin 11,73 %
Krisztián Forró 2,90 %
Igor Matovič 2,18 %
Ján Kubiš 2,03 %
Patrik Dubovský 0,71 %
Marian Kotleba 0,56 %
Milan Náhlik 0,13 %


KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 23. marca 2024

1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava
2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda 
3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača 
4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava 
5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava 
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská Bystrica 
7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 72 r., odborný asistent, Bratislava 
8. Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., poslanec parlamentu, Trnava 
9. Milan NÁHLIK, Mgr., 48 r., policajt, Bratislava 
10. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica
11. Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., politológ, Nitra
 

Oznámenie e-mailovej adresy o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v obci Lovča

Obec Lovča v súlade s harmonogramom zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií:
lovca@lovca.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 19. 02. 2024).


Obec Lovča zverejňuje e-mailovú adresu pre doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

e-mail: lovca @ lovca.sk


 

Volebný okrsok a volebná miestnosť v obci Lovča pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky:

Volebný okrsok č. 1

Volebná miestnosť:  Kultúrny dom, Námestie SNP 48, Lovča


I. Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  23. 03. 2024  od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  06. 04. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

II. Právo voliť
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III. Právo byť volený
Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.
Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Ďalšie informácie: https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709