Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10. 11. 2018

Výsledky komunálnych volieb:

Účasť voličov - 64,84 %

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní - 367

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu - 357

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby obecného zastupiteľstva - 316 

Počet platných hlasov odovzdaných kandidátom pre voľby starostu obce Lovča

 1. Ondrej Bahno - 227

 2. Pavol Magula - 130

Počet platných hlasov odovzdaných kandidátom pre voľby do Obecného zastupiteľstva v obci Lovča

 1. Jozef Hudec - 129

 2. Miloslav Kabina - 158

 3. Pavol Košta, Ing. - 191

 4. Andrej Lukáč, Ing. - 236

 5. Peter Švehlík - 158

 6. Peter Truben - 212

 7. Martin Valent, Ing. - 179


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Lovča

poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 1. Ondrej Bahno, 37 rokov, starosta, SMER - sociálna demokracia

 2. Pavol Magula, 34 rokov, nezamestnaný, nezávislý kandidát

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v obci Lovča

poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 1. Jozef Hudec, 38 rokov, mechanik, SMER - sociálna demokracia

 2. Miloslav Kabina, 49 rokov, správca, SMER - sociálna demokracia

 3. Pavol Košta, Ing., 65 rokov, dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie

 4. Andrej Lukáč, Ing., 38 rokov, IT systémový inžinier, Kresťanskodemokratické hnutie

 5. Peter Švehlík, 48 rokov, operátor vo výrobe, SMER - sociálna demokracia

 6. Peter Truben, 66 rokov, dôchodca, SMER - sociálna demokracia

 7. Martin Valent, Ing., 35 rokov, technológ, SMER - sociálna demokracia

 


Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka miestnej volebnej komisie

adresa: Ondrej Bahno, starosta obce, Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča

mail: starosta@lovca.sk

mobil: 0908 931 328


Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Ing. Zuzana Lieskovcová, Štúrova 191, 96621 Lovča

mail: z.lieskovcova@gmail.com

mobil: 0902111323


Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Lovči podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 64 zo dňa 16. 8. 2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Lovči bude mať celkom 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Lovči, 17. 8. 2018


Počet obyvateľov obce Lovča ku dňu vyhlásenia volieb: 650


Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III
Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
Ÿ výkon trestu odňatia slobody,
Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV
Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709