Urbár - Pasienka, základné údaje

Základné údaje

Názov: Urbár - Pasienka, pozemkové spoločenstvo Lovča

Sídlo: Námestie SNP 48, 966 21 Lovča

IČO: 37 997 831

DIČ: 2022026182

Bankový účet: 18534422/0200


Združenie Urbár-pasienka, pozemkové spoločenstvo Lovča je dobrovoľnou, nezávislou organizáciou podieľnikov, ktorých podiely vznikli dedením, kúpou, darom alebo inými zákonnými prostriedkami. Cieľom spoločenstva je zastupovať a presadzovať záujmy vlastníkov podielov, usilovať sa o ochranu a podporu zámerov všeobecne prospešného hospodárenia v urbárskom a pasienkovom hospodárstve. Účelom spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti, spoločne obstarávať veci vyplývajúce zo spoluvlastníctva a uzatvárať nájomné zmluvy o prenájme poľnohospodárskej pôdy s prenajímateľmi alebo inými subjektami. Základný majetok spoločnosti tvoria lesné pozemky, trvalé trávne porasty, orná pôda, vodné plochy a ostatné plochy v katastrálnom území Lovča, Dolná Trnávka, Prestavlky, Trubín, Lehôtka pod Brehmi a Horné Opatovce, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Žiar nad Hronom – Katastrálny odbor v celkovej výmere 334 ha 1458 m2.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709