Upozornenie pre poberateľov prídavku na dieťa

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. SNP 122 v Žiari nad Hronom upozorňuje poberateľov prídavku na dieťa, aby v termíne do 25.09.2015 predložili školou potvrdené tlačivo Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa. Potvrdenie sa predkladá za deti, ktoré do 31.8.2015 dovŕšili vek 16 rokov.

Poberatelia prídavku na dieťa si tlačivo môžu prevziať na úrade. Tlačivo  sa nachádza aj na internetovej  stránke  www.upsvar.sk (vzory žiadostí – vzory žiadostí pre oblasť sociálnych vecí a rodiny – prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa - potvrdenie o návšteve školy).

V prípade použitia iného tlačiva/potvrdenia: musia byť uvedené všetky skutočnosti potrebné pre posúdenie nároku na prídavok na dieťa (názov školy, sídlo školy, školský rok, ročník, forma štúdia, stupeň vysokoškolského štúdia a dátum zápisu do ročníka pri vysokoškolskom štúdiu).

Ak dieťa, na ktoré sa vypláca prídavok na dieťa, v školskom roku 2015/2016 nebude pokračovať v štúdiu, je potrebné  osobne alebo písomne oznámiť túto skutočnosť platiteľovi a  predložiť doklady týkajúce sa skončenia štúdia (maturitné vysvedčenie, výučný list, doklad o prerušení - zanechaní štúdia a pod.).

Potvrdenie a doklady je možné zaslať poštou na hore uvedenú adresu úradu alebo doručiť osobne cez stránkové dni a úradné hodiny: pondelok, utorok: 8:00-12:00 hod, 13:00-15:00 hod, streda: 8:00-12:00 hod, 13:00-17:00 hod, piatok: 8:00-12:00 hod. Mimo stránkové dni a úradné hodiny budú klienti pri osobnom doručení dokladov vybavení na recepcii úradu.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
Pracovisko Žiar nad Hronom
Ul. SNP 122
965 73 Žiar nad Hronom
 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709