Rodinný dom na predaj

Majitelia ponúkajú na predaj nehnuteľnosť - rodinný dom, ulica Hviezdoslavova, súpisné číslo 113, a súvisiace parcely C-KN 588/2 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 624 m2, parcela  C-KN 587/2 záhrada s výmerou 503 m2 , zapísané na liste vlastníctva 301 v k. ú. Lovča. Cena dohodou pri obhliadke na mieste. Kontaktná osoba: 0910212838.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709