Reakcia SSE-D na podnet na odstránenie nežiadúceho stavu - krátkodobých výpadkov elektriny

 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., (ďalej SSE-D)  prešetrila Vašu reklamáciu na výpadky v dodávke elektrickej energie na odbernom mieste EIC 24ZSS6224580000G v lokalite obce Lovča :

SSE-D preverila udalosti na distribučnej sieti v období od 01.08.2017 do 06.09.2017. V našich elektronických systémoch v uvedenom období evidujeme sieťové poruchy na napájacom vedení
č. 465 . Taktiež evidujeme aj spustenie ochrán vedenia na čas rádovo v sekundách. Tieto udalosti spôsobili prerušenie dodávky el. energie aj pre odberateľov obce Lovča. Jednalo sa o neplánované udalosti, ktoré vznikli bez zavinenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSE-D. Keďže v poslednom období sme evidovali zvýšený výskyt týchto javov, prebieha analýza vedenia s cieľom odhaliť zdroje porúch.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. §31 ods.1, písmena e) má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo obmedziť, alebo prerušiť bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej sústavy, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu distribúciu elektriny o. i. pri poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania.

Na základe uvedeného bola Vaša reklamácia vyriešená ako neopodstatnená, nakoľko výpadky v dodávke elektriny neboli zavinené prevádzkovateľom distribučnej sústavy .

SSE-D vykonáva systematické opatrenia na obmedzenie vzniku porúch v distribučnej sústave a tým aj skvalitnenie dodávky el. energie všetkým svojim zákazníkom. Odstraňovanie následkov porúch vykonávajú pracovníci SSE-D s maximálnym možným nasadením a minimalizovaním času bezprúdia.

V závere sa Vám ospravedlňujeme za vzniknuté problémy v dodávke el. energie a doporučujeme svojim odberateľom, aby si citlivé zariadenia chránili dodatočnými ochranami a záložnými zdrojmi priamo na ich miestach spotreby. SSE-D zabezpečuje vo svojich distribučných sieťach základný stupeň ochrany vedení a odberných zariadení. Pre bezproblémovú prevádzku citlivých elektronických a dôležitých výrobných zariadení sú potrebné aj  ďalšie stupne príslušných ochrán, medzi ktoré patria záložné zdroje, prepäťové, podpäťové a prúdové ochrany a iné, podľa druhu, dôležitosti a citlivosti pripojených zariadení. Túto zvýšenú bezpečnosť prevádzky citlivých technických zariadení si musí zabezpečiť na svoje náklady ich prevádzkovateľ.
 
S pozdravom
 
Lenka Štrbová
Kontaktné centrum
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Zákaznícka linka 0850 166 007 (Po-Pia:08.00-15.00)
Poruchová linka 0800 159 000 (Nonstop)
www.sse-d.sk

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709