Profil verejného obstarávateľa

Obec Lovča je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Lovča
Sídlo: Geromettova 95, 966 21 Lovča
Štatutárny zástupca: Ondrej Bahno – starosta obce
Tel.: 045/6732835
E-mail: starosta@lovca.sk

IČO:00320820
Bankové spojenie: IBAN: SK90 0200 0000 0000 0592 8422
SWIFT: SUBASKBX
 
Profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:  https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/5377

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709