Osvedčovanie listín a podpisov

 
Sadzobník správnych poplatkov: 
Osvedčenie jedného podpisu2,00 €
Osvedčenie fotokópie - 1 strana2,00 €

 

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách je možné vykonať na Obecnom úrade obce Lovča počas stránkových hodín, alebo po dohode na tel. čísle 045/673 28 35.

Každá fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom (cestovným dokladom, vojenským preukazom, námorníckou knižkou  alebo povolením na pobyt pre cudzinca) skôr, ako dôjde k osvedčeniu podpisu fyzickej osoby, podpíše sa táto do osvedčovacej knihy pred osobou vykonávajúcou osvedčenie!

Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obce. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obce, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste.

Obec pri osvedčovaní listiny zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

Pri osvedčovaní podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila, alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Obec v zmysle zákona 599/2001 Z. z nevykonáva osvedčovanie:
a) ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
b) odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
c) ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
d) ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
e) ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
f) ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku (to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku).

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709