Odborná starostlivosť o lipovú alej a solitéry

Termín realizácie projektu: 7. 9. 2020 – 19. 9. 2020.

Práce realizoval Mateusz Bieniek - ARBOR - JOBS, Fraňa Kráľa 883/3, 96681 Žarnovica, IČO 46991441. Výber dodávateľa bol uskutočnený prieskumom trhu vyhláseným dňa 21. 5. 2020, zápisnica z ukončenia verejného obstarávania je zo dňa 28. 5. 2020.

Výška dotácie:                   5000€

Cena za vykonanie prác: 5600€

Spoluúčasť obce:                600€


Predmetom projektu boli arboristické úpravy stromov parku na základe arboristického hodnotenia drevín. Každý strom bol osobitne posúdený z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti a zdravotného stavu. Podľa toho sa vykonal v korunách stromov odborný rez, prípadne sa upevnila dynamická väzba koruny. Odborne sa ošetrilo 27 kusov drevín rastúcich na detskom ihrisku parcelné číslo C-KN 18 a 19/1, pamätnej lipy rastúcej v parku pri cintoríne na parcele číslo E-KN 626/5 a hrušky v areáli školy parcelné číslo E-KN 75/2 v zmysle dendrologického prieskumu drevín. Aby sa predišlo neodborným zásahom poškodzujúcim dreviny, ošetrovanie drevín vykonal certifikovaný arborista s certifikátom ETW - European tree worker. V prípadoch tlakového vetvenia sa použilo korunové istenie – dynamická väzba. Inštaláciu dynamickej väzby do koruny stromu realizoval certifikovaný arborista, so skúsenosťami s inštaláciou dynamických väzieb. Dynamická väzba sa následne kontroluje ideálne raz za rok, najneskôr za 5 rokov.

Fotodokumentácia priebehu realizácie

Fotogaléria:

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709