Odborná starostlivosť o lipovú alej a solitéry

V intraviláne obce sa nachádzajú viaceré významné dominantné dreviny. Je to skupina líp tvoriaca alej pri detskom ihrisku, pamätná lipa v Parku Alexandra Dubčeka zasadená v roku 1968 a hruška v dvore základnej školy. Všetky zo spomínaných stromov sú verejnosťou obľúbené, patria neodmysliteľne k histórii a súčasnosti obce. V ich okolí verejnosť s obľubou trávi voľný čas.

Stromy vzhľadom na svoj vek však neboli nijako odborne opilované, čo je viditeľné na množstve suchých konárov v korunách stromov, prípadne iných rastových defektov. Zo stromov padajú suché konáre, čo samozrejme predstavuje potenciálne nebezpečenstvo.

Predmetom projektu je odborný orez a ošetrenie významných drevín v obci arboristom s potrebným certifikátom na dané úkony. Takýmto zásahom sa minimalizuje riziko pádu konárov zo stromu a výrazne sa predĺži životnosť drevín. Kultivovaný tvar drevín po odbornom oreze bude mať aj estetický aspekt. Orezom sa nenaruší charakter vidieckeho prostredia, ale naopak – zvírazní sa. Treba dodať, že stromy s obľubou navštevujú aj vzácne druhy vtáctva, napríklad vlha obyčajná, dudok chochlatý, orešnica perlavá. Zanedbaním starostlivosti o lipovú alej došlo k pozdĺžnemu prasknutiu kmeňa jednej z líp. Táto predstavovala bezprostredné riziko pádu a musela byť okamžite odstránená. Odborným orezom, ktorý zníži ťažisko stromov zabránime takýmto defektom a zachránime existujúce stromy pred rizikom výrubu. Rovnako sa zvýši bezpečnosť verejnosti a predíde sa tragédii, ktorá hrozí pri páde hrubých konárov.

Poskytnutná výška dotácie: 5 000.00 €
Vlastné zdroje: 610,00 €
Celkové náklady projektu: 5 610.00 €

Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny
 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709