Obnova verejného osvetlenia v obci Lovča - Informácia o podporenom projekte s fotodokumentáciou

„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Investícia do vašej budúcnosti

Obec Lovča, na základe svojej žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom hospodárstva SR zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

 

Názov projektu:                      Obnova verejného osvetlenia v obci Lovča

Miesto realizácie projektu:      Obec Lovča

Kód projektu /ITMS/:               25120220456          

 

Opis projektu: Systém verejného osvetlenia v obci Lovča bol funkčne a morálne zastaraný.  Svetelné zdroje v počte 68 ks boli zastaralé, typovej štruktúry-kompaktná žiarivka, od výrobcu Elektrosvit - inštalované v roku 2003,o príkone 42,5 W. Svietidlá boli nevyhovujúce z hľadiska vysokej náročnosti na údržbu, nízkej účinnosti, vysokých svetelných emisii, nemožnosti regulácie svetelného toku, nevhodných optických vlastností na osvetľovanie cestných komunikácií. Svetelné zdroje VO dosahovali nízke hodnoty merného výkonu spôsobené pokročilou degradáciou optiky a tienidla. Mechanické časti výložníkov boli značne skorodované, dĺžky a uhly vyloženia nezohľadňovali geometriu osvetľovanej komunikácie. Technická výzbroj rozvádzačov nezodpovedala požiadavkám platných noriem, ako aj súčasne dosiahnutej štandardnej technickej úrovni jednotlivých komponentov. Prevádzka systému verejného osvetlenia bola energeticky a finančne náročná.

Rekonštrukciou verejného osvetlenia v obci Lovča, vďaka podpore z EÚ, sa dosiahla predovšetkým technická obnova sústavy verejného osvetlenia. Pôvodné svietidlá v počte 68 ks boli nahradené novými LED svietidlami a sústava verejného osvetlenia bola doplnená o 28 ks nových LED svietidiel. Vzhľadom na cieľovú skupinu – občania, sa dosiahlo zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zníženie kriminality a celkové zvýšenie bezpečnosti obyvateľov.

Predpokladá sa dosiahnutie úspory energie (dopad) v roku 2021: 27,51 GJ/rok, zníženie nákladov na elektrickú energiu o približne 1 300 EUR/rok, zníženie nákladov na údržbu VO a zníženie emisií CO2 o 1,93 ton/rok.

 

Názov a sídlo prijímateľa:        Obec Lovča, Geromettova95, 966 21 Lovča

Názov riadiaceho orgánu:       Ministerstvo hospodárstva SR

Operačný program:                  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Kód výzvy:                                  KaHR-22VS-1501

Dátum začatia a skončenia realizácie projektu: Z: 15.07.2015     K: 20.1.2016

Výška poskytnutého príspevku: 48 661,42 EUR

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk I  www.opkahr.sk

Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledkov projektu:

Pôvodný stav:

Svietidlá

Nový stav:

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709