Obnova Obecného úradu

Vďaka podpore z Environmentálneho fondu vo výške 124 533 € Obec Lovča realizovala projekt Obnova Obecného úradu Lovča. Obec sa na projekte podieľa spoluúčasťou 6334,37 €. 

Objekt obecného úradu zo 70-tych rokov minulého storočia je postavený z murovaných nosných stien a prefabrikovaných  vodorovných  nosných panelov na  podlahách a strechách  jednotlivých objektov. Obvodové murivo hrúbky 400 mm je vymurované  z metrických tehál typu CDm, ktoré nevyhovovalo platným normám z hľadiska  celkovej úspory tepla i hygienickému kritériu. Povrchová úprava stien bola tvorená vonkajšími vápenno‐cementovými omietkami a finálnym brizolitovým povrchom približnej hrúbky 20 mm. Tento povrch prejavoval znaky zvetrania a miestami opadával. Z toho dôvodu obvodový plášť sa v plnom rozsahu obnovil od terénu až po atiku. Projekt obnovy uvažuje s kompletnou výmenou všetkých výplňových konštrukcií. Strecha objektu obecného úradu je plochá s pôvodnou asfaltovou  hydroizolačnou  vrstvou. Tiež sa zateplil strešný plášť a vemanila hydroizolačná vrstva.

Vypočítaná úspora energií na vykurovanie po zateplení budovy je 65%

Projekt obnovy obecného úradu v obci Lovča pozostával z nasledujúcich častí:

- Zateplenie obvodového plášťa polystyrénom EPS‐F hr. 120 mm 

- Zateplenie strešného plášťa polystyrénom EPS 150S hr. 200 mm 

- Výmena pôvodných otvorových konštrukcií za plastové s izolačným dvojsklom 

- Komplexná obnova bleskozvodovej sústavy

- Výmena požiarneho rebríka na plochú strechu 

- Výmena strešných žľabov, dažďových odpadov, oplechovania atiky, markíz, sanácia vetracích a kanalizačných vetracích otvorov na streche a pod.

- Nový okapový chodník okolo objektu

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709