Multifunkčné ihrisko

5. 2. 2016 bolo odovzdané stavenisko pre projekt Multifunkčné ihrisko v obci Lovča. Žiadosť o dotáciu na projekt Multifunkčné ihrisko v obci Lovča bola odoslaná 19. 5. 2015. Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na tento projekt je 40.000 €.

Podkladom pre žiadosť bola projektová dokumentácia, ktorú vypracovala projekčná kancelária Pronox, Ing. Ján Noga, Žiar nad Hronom s rozpočtovanou sumou 84 573,06 €.
Víťaz verejného obstarávania a zhotoviteľ stavby: Sport Service s.r.o., Diaková 103, 038 02 Diaková, IČO 36 785 571, cena 77 576,20 €.

 

Parametre ihriska:

Umiestnenie multifunkčného ihriska bude na parcele C-KN 20, pri hlavnom futbalovom ihrisku, na mieste tenisových kurtov z 80-tych rokov 20. storočia. Multifunkčné ihrisko je obdĺžnikového tvaru s celkovými základnými rozmermi 20 x 40 m, ktoré sú rozšírené pre umiestnenie bránok na každej bočnej strane. Ihrisko bude ohraničené mantinelmi do výšky 1,0m a sieťami. Povrch ihriska bude z umelej trávy s dĺžkou vlákna 20mms výplňou z kremenného piesku. Umelý trávnik bude s čiarovaním na futbal, volejbal, basketbal a tenis. Nadzemná časť ihriska – mantinely, siete, bránky a umelý trávnik bude typová dodávka.

Z jednej pozdĺžnej strany je navrhnutý chodník šírky 1m. Z tejto strany sú aj dva vstupy na ihrisko, pred ktorými sú osadené čistiace rohože. Ihrisko bude osvetlené. Osvetlenie ihriska bude na 6 stĺpoch (v rohoch a v strede ihriska) s výškou 5,5m. Pod ihriskom bude vybudovaný drenážny systém z drenážnych rúr priemeru DN65 a DN80 so spádom 0,5%. Drenážne rúry sú osadené cca 1,2m od osi mantinelov a v osovej vzdialenosti medzi sebou cca 5,6m. Drenážny systém je zaústený do vsakovacej jamy min DN 1000mm.

Podložie ihriska pod trávnikom tvoria vrstvy:
- Kamenná drť 0-4mm, hrúbka 20mm
- Kamenná drť 8-16mm, hrúbka 60mm
- Kamenná drť 0-32mm, hrúbka 50mm
- Kamenná drť 0-64mm, hrúbka 300mm

 

Situácia

 

Pôdorys

 

Pohľady a priečny rez

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709