Komunálne voľby - 29. 10. 2022

Výsledky komunálnych volieb konaných dňa 29. 10. 2022 v obci Lovča:

Voľby starostu obce:

Bahno Ondrej 193 hlasov

Valent Juraj 151 hlasov

Neplatné 8 hlasov

Voľby do obecného zastupiteľstvo Lovča

Lukáč Andrej 276 hlasov
Valent Martin 227 hlasov
Ondrík Martin 222 hlasov
Hričák Viktor 215 hlasov
Truben Ondrej 207 hlasov
Truben Peter 200 hlasov
Košta Pavol 181 hlasov
Kabina Miloslav 167 hlasov

Zápisnica z komunálnych volieb 29. 10. 2022

Výsledky komunálnych volieb 29. 10. 2022


Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“), a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, a to najskôr v pondelok 24. októbra 2022.

Najneskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania je posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb, t. j. piatok 28. októbra 2022 do 12:00.
telefonický kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie: 0944 535 083

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu

meno a priezvisko,
rodné číslo,
adresa trvalého pobytu,
adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,
telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. V takom prípade volič uvedie osobné údaje všetkých oprávnených osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, ktoré žiadajú o špeciálny spôsob hlasovania.

Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 20:00 h oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domový zvonček, resp. telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania).

Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí že hlasovanie odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.

Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Lovča

Obec Lovča uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

1. Ondrej Bahno, 41 rokov, starosta, Smer-SD

2. Juraj Valent, 50 rokov, podnikateľ, nezávislý kandidát

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Lovči

Obec Lovča uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného - zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov, volebný obvod č. 1, vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

1. Viktor Hričák, 38 rokov, údržbár, KDH

2. Miloslav Kabina, 53 rokov, manažér, Smer-SD, Republika

3. Pavol Košta, Ing., 69 rokov, dôchodca, Smer-SD, Republika

4. Andrej Lukáč, Ing., 42 rokov, databázový administrátor, KDH

5. Martin Ondrík, Mgr., 40 rokov, poistný matematik, KDH

6. Ondrej Truben, 26 rokov, vodič, Hlas-SD

7. Peter Truben, 70 rokov, dôchodca, Hlas-SD

8. Martin Valent, Ing, 39 rokov, technológ, KDH


ZAPISOVATEĽ MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE LOVČA

Ing. Zuzana Angletová, Štúrova 191, Lovča

telefónne číslo: 0944 535 083
email: zuzanaangletova@gmail.com


Informácie - Ministerstvo vnútra SR

PrílohaVeľkosť
PDF icon info_volby_do_samospravy_obci.pdf137.19 KB

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709