Informácie o realizácii vodovodu v obci

Informácia o uvedení vodovodu do prevádzky:

Dobrý deň,
týmto Vám oznamujeme, že dňa 20.02.2024 došlo k uvedeniu do prevádzky verejného vodovodu v obci Lovča vybudovaného v rámci stavby: "Hlinické Pohronie - Zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča". Zdrojom pitnej vody pre vodovod Lovča je vodárenská nádrž Turček prostredníctvom vetvy skupinového vodovodu ŽŽB, ktorý nadväzuje na vetvu skupinového vodovodu TKŽ.
Akumulácia je zabezpečená vo vodojeme 2x100 m3, kde je umiestnený aj systém hygienického zabezpečenia chlórňanom sodným. Pred spustením do prevádzky došlo k vyčisteniu akumulačných komôr vodojemu, dezinfekcii, preplachu a odkaleniu všetkých potrubí verejného vodovodu. Od dnešného dňa spúšťame pripájanie nehnuteľností na verejný vodovod.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom


Napojenie na verejný vodovod v Lovči

Vážený občan obce Lovča. Ďakujeme za trpezlivosť a spoluprácu pri výstavbe verejného vodovodu v našej obci. V roku 2024 je možné napojiť sa na verejný vodovod po absolvovaní administratívneho procesu. Vodovod bude prevádzkovať a tiež administratívny proces pripájania na vodovod bude zastrešovať Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. (StVPS). Aby sme celý proces zjednodušili, vytvorili sme pre Vás so zamestnancami Obecného úradu a poslancami Obecného zastupiteľstva postup krokov, ktorými bude proces schválenia a zhotovenia vodovodnej prípojky prebiehať.

Postup pri napojení na verejný vodovod
1. Žiadosť o vyjadrenie k stanoveniu konkrétnych technických podmienok na StVPS, a.s.:

Stanovisko STVPS a formulár žiadosti vyplní budúci odberateľ pitnej vody;

 • zakrúžkovať možnosť č. 1 – (Stanovenie konkrétnych technických podmienok pripojenia na verejný vodovod);
 • príloha – iba katastrálna mapa so zakreslením, predpokladané množstvo odobratej vody nie je potrebné;
 • katastrálna mapa je priložená v tomto informačnom letáku. Môžete si ju tiež vytvoriť na portáli https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster. Mapu Vám vyhotovíme bezplatne na požiadanie aj na Obecnom úrade. Do mapy zakreslite plánované umiestnenie vodomernej šachty, trasu vodovodnej prípojky. V prípade nejasností odporúčame osobne navštíviť zákaznícke centrum StVPS, a.s. v Žiari nad Hronom, prípadne sa obráťte na Obecný úrad v Lovči;
 • vodomernú šachtu umiestnite prednostne na verejné priestranstvo. Ak z dôvodu nedostatku priestoru potrebujete umiestniť vodomernú šachtu do súkromného dvora, zakreslite to do situácie. Zamestnanci StVPS, a.s. budú každú žiadosť posudzovať individuálne;
 • žiadosť s prílohou buď zaneste osobne na zákaznícke centrum StVPS, a.s., SNP 125, 965 01 Žiar nad Hronom, alebo pošlite sken e-mailom na  cc@stvps.sk .


Zákaznícke centrum StVPS, a.s., SNP 125, Žiar nad Hronom (pri budove HaZZ).
Otváracie hodiny:

 • Pondelok 7:30 – 11:30   12:30 – 15:00
 • Utorok 7:30 – 11:30  12:30 – 15:00
 • Streda 7:30 – 11:30   12:30 – 17:00
 • Štvrtok  nestránkový deň
 • Piatok  7:30 – 12:00


2. StVPS, a.s. Vám zašle odpoveď na žiadosť o vyjadrenie k stanoveniu konkrétnych technických podmienok.

3. Stavebnému úradu - Obci Lovča zašlite Ohlásenie drobnej stavby. Ohlásenie musí obsahovať situáciu osadenia vodomernej šachty zakreslenú odborne spôsobilou osobou so stavebným vzdelaním. Zakreslenie zabezpečí Ing. Filip Kúska, Hviezdoslavova 106, Lovča, 0918 740 813. Obec Lovča - stavebný úrad, vydá Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby, správny poplatok 10€.

4. Výstavbu vodomernej šachty a vodovodnej prípojky v zmysle vyjadrenia podľa bodu 2. zabezpečí fyzická osoba/odberateľ na svoje náklady. Záujemcovia o vodomernú šachtu MODULO, ktorí si ju objednali od firmy Hutira, svoj záujem nahlásia buď e-mailom na hurny@hutiraslovakia.sk alebo telefonicky 0905 410 561 Štefan Hurný. Tieto vodomerné šachty sú vybavené aj vodomernou zostavou – svorkovnicou na upevnenie vodomera.

Valcové plastové zvárané šachty si objednajte u akéhokoľvek dodávateľa. Tieto šachty nie sú vybavené vodomernou zostavou. V tomto prípade vodomernú zostavu dodá StVPS, a.s. na náklady odberateľa. Parametre vodomernej šachty sa nachádzajú v brožúre – Technické podmienky zriadenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky. Celá brožúra je aj na internetovej stránke obce.

StVPS, a.s. upozorňuje, že vlastný zdroj vody nesmie byť priamo prepojený s verejným vodovodom.

Stavebné práce na zhotovenie vodovodnej prípojky v Lovči budú realizovať:

 • Dušan Beňo – výkopové práce, šachta, vodoinštalácia 0948 775 475
 • Ing. Filip Kúska – výkopové práce, šachta, vodoinštalácia 0918 740 813
 • Jozef Sedliak – výkopové práce 0905 914 555
 • Miroslav Truben – výkopové práce 0915 815 555

Stavebné práce môžete tiež realizovať svojpomocne, prípadne si objednať ktorúkoľvek stavebnú firmu. Pripojenie potrubí vodomernej šachty môžu vykonať aj pracovníci StVPS, a.s..

5. Žiadosť o kontrolu splnenia podmienok na pripojenie odberateľ odošle na StVPS, a.s. po výstavbe vodomernej šachty osobne alebo e-mailom podľa bodu 1.

6. Kontrola vybudovanej vodovodnej prípojky na mieste pracovníkmi StVPS, a.s..

7. Podpis zmluvy na odber pitnej vody, zapojenie vodomera pracovníkmi StVPS, a.s. (poplatok 150€), pripojenie domácnosti na verejný vodovod.


Porealizačné zameranie vodovodu


Informácia o prerušení kolaudačného konania na stavbe vodovodu

Dňa 17.07.2023 bol na Obec Lovča z Okresného úradu Žiar nad Hronom doručený list, ktorý informuje o prerušení prebiehajúcej kolaudácie vodovodu.
(Skrátené).


Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe výsledkov ústneho pojednávania rozhodol nasledovne:
Prerušuje stavebníkovi Stredoslovenská vodárenská spoločnosť konanie vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu „Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou v obci Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča – časť Lovča“ do trvalej prevádzky.

Odôvodnenie:
Dňa 24.04.2023 bola elektronicky doručené námietka Slovenského pozemkového fondu Bratislava – SPF vydal stanovisko, ktorým požadoval od stavebníka pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uzatvoriť dohodu o zriadení vecného bremena na pozemky v správe a nakladaní SPF.
Na ústnom pojednávaní dňa 22.05.2023 stavebník predložil kópiu žiadosti o vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena, expedovanú na SPF 10.05.2023.
So zreteľom na výsledok ústneho pojednávania Okresný úrad Žiar nad Hronom vyzval stavebníka na doloženie dokladov (zmluva so SPF) o zriadení vecného bremena k pozemkom v správe a nakladaní SPF v určenej lehote.

Správny orgán týmto rozhodnutím konanie v danej veci prerušil a bude v konaní pokračovať, len čo pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené.

Originál dokumentu


Dňa 14.12.2022 sa na obecnom úrade konal kontrolný deň na stavbe „Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča“.

Stavebný dozor konštatoval, že stavba je vo veľmi dobrom stave. Do konca februára 2023 by sa malo začať kolaudačné konanie. Nakoľko sa s niektorými prácami mešká a tieto nie je možné v zimnom období vykonať, bude kolaudačné konanie vydané so závadami – ide o uloženie žľaboviek popri ceste na vodojem, úpravy terénu okolo vodojemu. Pre meškanie asfaltovacích prác budú dané do závad všetky nedokončené asfaltovacie práce. S asfaltovaním bude možné pokračovať až pri vhodnom počasí, pravdepodobne v marci.

Zástupca investora informoval, že bol vysúťažený prevádzkovateľ vodovodu – je to Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť.


Vodomerné šachty Modulo od firmy Hutira si môžete objednať na Obecnom úrade do 31. 12. 2022.

Parametre vodomernej šachty Modulo

Formulár rezervačnej objednávky


Dnes (7.12.) boli vyasfaltované ulice Pod Tehelňou a Partizánska. Ulice budú prejazdné od 19:00. Zajtra (8.12.) sa bude asfaltovať ulica Na Súmedzí a Kmeťova, časť od Štúrovej k bytovým domom 205 a 206. Počas asfaltovania budú ulice neprejazdné. Prosíme obyvateľov domov na týchto uliciach, aby neparkovali vozidlá na ceste a ani v jej blízkosti. Ďakujeme za porozumenie.


Dňa (6. 12.) bola vyasfaltovaná ulica Hviezdoslavova a časť ulice Pod Tehelňou. Zajtra (7. 12.) je v pláne pokračovať na ulici Pod Tehelňou a ako ďalšia je na rade ulica Partizánska.

Dňa 6. 12. 2022 budú v obci asfaltované ulice Hviezdoslavova a Pod Tehelňou (pri súpisných číslach 121 - 125). 


V obci prebieha frézovanie miestnych komunikácií ako príprava na asfaltovanie ryhy vodovodu. Šírka rekonštruovaného asfaltového pásu je 150cm. Výnimkou sú úseky cesty Kmeťova k bytovkám 205 a 206 a Pod Tehelňou (121 - 125), tie budú vyasfaltované v celej šírke na náklady zhotoviteľa vodovodu.
Obec Lovča využije túto príležitosť na rekonštrukciu niektorých ciest a doobjedná asfaltovanie po celej šírke cesty. Budú to ulice: Hviezdoslavova (114 – 210), Na Súmedzí (77 – 219), Partizánska (155 – 163) Štúrova (164 – 166), Pod Tehelňou (61 – 271).
Práce na asfaltovaní sa nedajú exaktne odhadnúť a naplánovať. Budú prebiehať v dňoch 7. - 18. 11. V týchto dňoch neparkujte vozidlá na uvedených cestách ani v ich tesnej blízkosti. Ďakujeme za pochopenie.


V priebehu mesiaca október budú upravované priestranstvá pred domami po výstavbe vodovodu. Prosíme občanov, aby požiadavku na úpravu priestranstva pred svojim rodinným domom nahlásili stavbyvedúcemu firmy zhotoviteľa, alebo Obecnému úradu.


Na uliciach Kmeťova, Šušolská, Partizánska, Na Súmedzí bude od júna 2022 prebiehať rekonštrukcia miestnych komunikácií po uložení vodovodného potrubia. Rekonštrukcia bude vykonaná nasledovne:

- stabilizácia povrchu

- ložná vrstva asfaltu so výšky 5cm pod povrchom vozovky

- vrchná vrstva s preplátovaním - zafrézovanie povrchu vozovky na šírku 120 - 140 cm a nanesenie vrchnej asfaltovej vrstvy


V stredu 25. 5. o 17:00 sa v malej sále uskutoční prezentácia vodomernej šachty Modulo od spoločnosti Hutira. Šachtu budú prezentovať predstavitelia spoločnosti.


Rezervačná objednávka vodomernej šachty Modulo

Na Obecnom úrade si môžete objednať vodomernú šachtu Modulo u dodávateľa Hutira s.r.o. Vodomernú šachtu budú dodávať po kolaudácii vodovodu v roku 2023 za pôvodné ceny v objednávke. Platba za šachtu bude pri dovoze šachty.

Parametre vodomernej šachty Modulo

Formulár rezervačnej objednávky


Pokyny na vyznačenie miesta privedenia vodovodnej prípojky

Dreveným kolíkom s modrou farbou vyznačte na hranici Vášho pozemku a verejného priestranstva miesto na privedenie vodovodnej prípojky.
Zhotoviteľ stavby privedie v mieste vyznačenia potrubie DN32 v hĺbke 130 – 140cm až na hranicu Vášho pozemku. Potrubie sa privedie výkopom v zemnej ryhe, alebo riadeným pretlakom v závislosti od vlastností terénu na danom mieste.
Vodomerná šachta sa bude umiestňovať na verejné priestranstvo, na privedené vodovodné potrubie po skolaudovaní celej stavby vodovodu, s predpokladom v roku 2023.
Tvar a typ vodomerných šácht určí budúci prevádzkovateľ vodovodu. Vodomernú šachtu si budete môcť objednať aj cez Obecnú úrad v Lovči. Dodávateľ šácht uskutoční v obci prezentačné stretnutie dostupných typov šácht.
S pracovníkom zhotoviteľa vodovodu následne spíšete „Zápis o umiestnení vodovodnej prípojky“.
Z uloženia vodovodného potrubia DN32 si vo vlastnom záujme urobte fotodokumentáciu.V pondelok 28. 2. 2022 začali výkopové práce pre uloženie vodovodného potrubia na ulici Na Prachárni, Na Súmedzí a Partizánska. Prosíme obyvateľov týchto ulíc, aby si vyznačili trasy zemných inžinierskych sietí, ktoré sú v trase vodovodu.


Od pondelka 21. 2. 2022 začnú výkopové práce pre uloženie vodovodného potrubia na ulici Hviezdoslavova. Prosíme obyvateľov tejto ulice, aby si vyznačili trasy zemných inžinierskych sietí, ktoré sú v trase vodovodu.


V utorok 8. 2. 2022 bude frézovaný asfalt v trase vodovodu po krajnici vozovky na uliciach Partizánska a Na Súmedzí. Vyfrézovaná ryha bude následne zasypaná štrkom pre lepšiu prejazdnosť. Zhotoviteľ verejného vodovodu týmto prosí občanov, aby v priebehu dňa neparkovali svoje vozidlá na krajnici vozovky v trase vodovodu na uvedených uliciach.


Celková situácia stavby - dokument na stiahnutie.


29. 11. 2021 začali práce na ulici Geromettova a časť Námestia SNP. Do zemnej ryhy bude kladené vodovodné potrubie DN160. Prosíme majiteľov vozidiel, aby neparkovali na trase vodovodu najmä počas pracovných dní od 8:00 do 16:00.  Trasa vodovodu je vyznačená drevenými kolíkmi, zvýraznenými zeleným sprejom.

Vodovodné prípojky k jednotlivým rodinným domom sa budú realizovať až po položení celej trasy potrubia DN160 na týchto uliciach.


Vodomerné šachty sa budú môcť ukladať do zemnej ryhy pre zriadenie vodovodnej prípojky až na pokyn budúceho prevádzkovateľa po dokončení celej stavby vodovodu v obci. Zmluvné termín ukončenia stavby je február 2023.


PDF brožúra STVPS - Technické podmienky zriadenia a pripojenia prípojky na vodovod.

Informácie o type a rozmeroch vodomernej šachty nájdete v bode 5. 4.


Informácia pre občanov ulice Kmeťova počas výstavby vodovodu:

- hlavné vodovodné potrubie bude v celej dĺžke ulice uložené do zeme, zasypané a vykoná sa tlaková skúška

- po tlakovej skúške sa budú pripájať rodinné domy, spôsob prác a typ šachty bude určený na kontrolnom dni stavby 7. 9. 2021


Vo štvrtok 29. 7. 2021 bude frézovaný asfalt v trase vodovodu po krajnici vozovky na uliciach Šušolská a Kmeťova. Vyfrézovaná ryha bude následne zasypaná štrkom pre lepšiu prejazdnosť. Zhotoviteľ verejného vodovodu týmto prosí občanov, aby v priebehu dňa neparkovali svoje vozidlá na krajnici vozovky v trase vodovodu na uvedených uliciach.


Priebežné informácie k výstavbe:

- Výstavba vodovodu začne v priebehu júla 2021, prvý vybudovaný objekt bude vodojem.

- Pred každou etapou dôjde najprv k vytýčeniu trasy.

- Pred začiatkom prác na každej z ulíc budú občania vopred informovaní a vyzvaní, aby si vyznačili miesto budúcej vodovodnej prípojky.


Dňa 26. 5. 2021 bolo formálne odovzdané stavenisko projektu Hlinické pohronie - zásobovanie pitnou vodou v obci Lovča, čím sa začala výstavba vodovodu v obci. Stavenisko odovzdal investor Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. zhotoviteľovi AVA-stav s.r.o. Zmluvná dĺžka výstavby diela je 21 mesiacov.

Zhotoviteľ vypracuje časový harmonogram výstavby, ktorý určí postup jednotlivých prác.


Verejné obstarávanie na stavbu

Informácia o výsledku verejného obstarávania:

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/461747?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky=

Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.08.2020

Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 9
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 6
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 9

Názov a adresa dodávateľa
AVA-stav, s.r.o.
IČO: 43989268
Puškinova 700/90 , 92401 Galanta
Slovensko
Email: vo@avastav.sk
Internetová adresa (URL): http://www.avastav.sk/

Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti: 2 185 031,69 EUR bez DPH
Celková hodnota zákazky/časti 1 621 619,33 EUR bez DPH

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709