Informácie o realizácii vodovodu v obci

Informácia o prerušení kolaudačného konania na stavbe vodovodu

Dňa 17.07.2023 bol na Obec Lovča z Okresného úradu Žiar nad Hronom doručený list, ktorý informuje o prerušení prebiehajúcej kolaudácie vodovodu.

(Skrátené).

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe výsledkov ústneho pojednávania rozhodol nasledovne:
Prerušuje stavebníkovi Stredoslovenská vodárenská spoločnosť konanie vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu „Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou v obci Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča – časť Lovča“ do trvalej prevádzky.

Odôvodnenie:
Dňa 24.04.2023 bola elektronicky doručené námietka Slovenského pozemkového fondu Bratislava – SPF vydal stanovisko, ktorým požadoval od stavebníka pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uzatvoriť dohodu o zriadení vecného bremena na pozemky v správe a nakladaní SPF.
Na ústnom pojednávaní dňa 22.05.2023 stavebník predložil kópiu žiadosti o vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena, expedovanú na SPF 10.05.2023.
So zreteľom na výsledok ústneho pojednávania Okresný úrad Žiar nad Hronom vyzval stavebníka na doloženie dokladov (zmluva so SPF) o zriadení vecného bremena k pozemkom v správe a nakladaní SPF v určenej lehote.

Správny orgán týmto rozhodnutím konanie v danej veci prerušil a bude v konaní pokračovať, len čo pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené.

Originál dokumentu


Dňa 14.12.2022 sa na obecnom úrade konal kontrolný deň na stavbe „Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča“.

Stavebný dozor konštatoval, že stavba je vo veľmi dobrom stave. Do konca februára 2023 by sa malo začať kolaudačné konanie. Nakoľko sa s niektorými prácami mešká a tieto nie je možné v zimnom období vykonať, bude kolaudačné konanie vydané so závadami – ide o uloženie žľaboviek popri ceste na vodojem, úpravy terénu okolo vodojemu. Pre meškanie asfaltovacích prác budú dané do závad všetky nedokončené asfaltovacie práce. S asfaltovaním bude možné pokračovať až pri vhodnom počasí, pravdepodobne v marci.

Zástupca investora informoval, že bol vysúťažený prevádzkovateľ vodovodu – je to Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť.


Vodomerné šachty Modulo od firmy Hutira si môžete objednať na Obecnom úrade do 31. 12. 2022.

Parametre vodomernej šachty Modulo

Formulár rezervačnej objednávky


Dnes (7.12.) boli vyasfaltované ulice Pod Tehelňou a Partizánska. Ulice budú prejazdné od 19:00. Zajtra (8.12.) sa bude asfaltovať ulica Na Súmedzí a Kmeťova, časť od Štúrovej k bytovým domom 205 a 206. Počas asfaltovania budú ulice neprejazdné. Prosíme obyvateľov domov na týchto uliciach, aby neparkovali vozidlá na ceste a ani v jej blízkosti. Ďakujeme za porozumenie.


Dňa (6. 12.) bola vyasfaltovaná ulica Hviezdoslavova a časť ulice Pod Tehelňou. Zajtra (7. 12.) je v pláne pokračovať na ulici Pod Tehelňou a ako ďalšia je na rade ulica Partizánska.

Dňa 6. 12. 2022 budú v obci asfaltované ulice Hviezdoslavova a Pod Tehelňou (pri súpisných číslach 121 - 125). 


V obci prebieha frézovanie miestnych komunikácií ako príprava na asfaltovanie ryhy vodovodu. Šírka rekonštruovaného asfaltového pásu je 150cm. Výnimkou sú úseky cesty Kmeťova k bytovkám 205 a 206 a Pod Tehelňou (121 - 125), tie budú vyasfaltované v celej šírke na náklady zhotoviteľa vodovodu.
Obec Lovča využije túto príležitosť na rekonštrukciu niektorých ciest a doobjedná asfaltovanie po celej šírke cesty. Budú to ulice: Hviezdoslavova (114 – 210), Na Súmedzí (77 – 219), Partizánska (155 – 163) Štúrova (164 – 166), Pod Tehelňou (61 – 271).
Práce na asfaltovaní sa nedajú exaktne odhadnúť a naplánovať. Budú prebiehať v dňoch 7. - 18. 11. V týchto dňoch neparkujte vozidlá na uvedených cestách ani v ich tesnej blízkosti. Ďakujeme za pochopenie.


V priebehu mesiaca október budú upravované priestranstvá pred domami po výstavbe vodovodu. Prosíme občanov, aby požiadavku na úpravu priestranstva pred svojim rodinným domom nahlásili stavbyvedúcemu firmy zhotoviteľa, alebo Obecnému úradu.


Na uliciach Kmeťova, Šušolská, Partizánska, Na Súmedzí bude od júna 2022 prebiehať rekonštrukcia miestnych komunikácií po uložení vodovodného potrubia. Rekonštrukcia bude vykonaná nasledovne:

- stabilizácia povrchu

- ložná vrstva asfaltu so výšky 5cm pod povrchom vozovky

- vrchná vrstva s preplátovaním - zafrézovanie povrchu vozovky na šírku 120 - 140 cm a nanesenie vrchnej asfaltovej vrstvy


V stredu 25. 5. o 17:00 sa v malej sále uskutoční prezentácia vodomernej šachty Modulo od spoločnosti Hutira. Šachtu budú prezentovať predstavitelia spoločnosti.


Rezervačná objednávka vodomernej šachty Modulo

Na Obecnom úrade si môžete objednať vodomernú šachtu Modulo u dodávateľa Hutira s.r.o. Vodomernú šachtu budú dodávať po kolaudácii vodovodu v roku 2023 za pôvodné ceny v objednávke. Platba za šachtu bude pri dovoze šachty.

Parametre vodomernej šachty Modulo

Formulár rezervačnej objednávky


Pokyny na vyznačenie miesta privedenia vodovodnej prípojky

Dreveným kolíkom s modrou farbou vyznačte na hranici Vášho pozemku a verejného priestranstva miesto na privedenie vodovodnej prípojky.
Zhotoviteľ stavby privedie v mieste vyznačenia potrubie DN32 v hĺbke 130 – 140cm až na hranicu Vášho pozemku. Potrubie sa privedie výkopom v zemnej ryhe, alebo riadeným pretlakom v závislosti od vlastností terénu na danom mieste.
Vodomerná šachta sa bude umiestňovať na verejné priestranstvo, na privedené vodovodné potrubie po skolaudovaní celej stavby vodovodu, s predpokladom v roku 2023.
Tvar a typ vodomerných šácht určí budúci prevádzkovateľ vodovodu. Vodomernú šachtu si budete môcť objednať aj cez Obecnú úrad v Lovči. Dodávateľ šácht uskutoční v obci prezentačné stretnutie dostupných typov šácht.
S pracovníkom zhotoviteľa vodovodu následne spíšete „Zápis o umiestnení vodovodnej prípojky“.
Z uloženia vodovodného potrubia DN32 si vo vlastnom záujme urobte fotodokumentáciu.V pondelok 28. 2. 2022 začali výkopové práce pre uloženie vodovodného potrubia na ulici Na Prachárni, Na Súmedzí a Partizánska. Prosíme obyvateľov týchto ulíc, aby si vyznačili trasy zemných inžinierskych sietí, ktoré sú v trase vodovodu.


Od pondelka 21. 2. 2022 začnú výkopové práce pre uloženie vodovodného potrubia na ulici Hviezdoslavova. Prosíme obyvateľov tejto ulice, aby si vyznačili trasy zemných inžinierskych sietí, ktoré sú v trase vodovodu.


V utorok 8. 2. 2022 bude frézovaný asfalt v trase vodovodu po krajnici vozovky na uliciach Partizánska a Na Súmedzí. Vyfrézovaná ryha bude následne zasypaná štrkom pre lepšiu prejazdnosť. Zhotoviteľ verejného vodovodu týmto prosí občanov, aby v priebehu dňa neparkovali svoje vozidlá na krajnici vozovky v trase vodovodu na uvedených uliciach.


Celková situácia stavby - dokument na stiahnutie.


29. 11. 2021 začali práce na ulici Geromettova a časť Námestia SNP. Do zemnej ryhy bude kladené vodovodné potrubie DN160. Prosíme majiteľov vozidiel, aby neparkovali na trase vodovodu najmä počas pracovných dní od 8:00 do 16:00.  Trasa vodovodu je vyznačená drevenými kolíkmi, zvýraznenými zeleným sprejom.

Vodovodné prípojky k jednotlivým rodinným domom sa budú realizovať až po položení celej trasy potrubia DN160 na týchto uliciach.


Vodomerné šachty sa budú môcť ukladať do zemnej ryhy pre zriadenie vodovodnej prípojky až na pokyn budúceho prevádzkovateľa po dokončení celej stavby vodovodu v obci. Zmluvné termín ukončenia stavby je február 2023.


PDF brožúra STVPS - Technické podmienky zriadenia a pripojenia prípojky na vodovod.

Informácie o type a rozmeroch vodomernej šachty nájdete v bode 5. 4.


Informácia pre občanov ulice Kmeťova počas výstavby vodovodu:

- hlavné vodovodné potrubie bude v celej dĺžke ulice uložené do zeme, zasypané a vykoná sa tlaková skúška

- po tlakovej skúške sa budú pripájať rodinné domy, spôsob prác a typ šachty bude určený na kontrolnom dni stavby 7. 9. 2021


Vo štvrtok 29. 7. 2021 bude frézovaný asfalt v trase vodovodu po krajnici vozovky na uliciach Šušolská a Kmeťova. Vyfrézovaná ryha bude následne zasypaná štrkom pre lepšiu prejazdnosť. Zhotoviteľ verejného vodovodu týmto prosí občanov, aby v priebehu dňa neparkovali svoje vozidlá na krajnici vozovky v trase vodovodu na uvedených uliciach.


Priebežné informácie k výstavbe:

- Výstavba vodovodu začne v priebehu júla 2021, prvý vybudovaný objekt bude vodojem.

- Pred každou etapou dôjde najprv k vytýčeniu trasy.

- Pred začiatkom prác na každej z ulíc budú občania vopred informovaní a vyzvaní, aby si vyznačili miesto budúcej vodovodnej prípojky.


Dňa 26. 5. 2021 bolo formálne odovzdané stavenisko projektu Hlinické pohronie - zásobovanie pitnou vodou v obci Lovča, čím sa začala výstavba vodovodu v obci. Stavenisko odovzdal investor Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. zhotoviteľovi AVA-stav s.r.o. Zmluvná dĺžka výstavby diela je 21 mesiacov.

Zhotoviteľ vypracuje časový harmonogram výstavby, ktorý určí postup jednotlivých prác.


Verejné obstarávanie na stavbu

Informácia o výsledku verejného obstarávania:

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/461747?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky=

Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.08.2020

Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 9
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 6
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 9

Názov a adresa dodávateľa
AVA-stav, s.r.o.
IČO: 43989268
Puškinova 700/90 , 92401 Galanta
Slovensko
Email: vo@avastav.sk
Internetová adresa (URL): http://www.avastav.sk/

Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti: 2 185 031,69 EUR bez DPH
Celková hodnota zákazky/časti 1 621 619,33 EUR bez DPH

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709