Informácie o Africkom more ošípaných

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov 
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava 
_____________________________________________________________________________________________ 

 • akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat 
 • prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou, krvácaninami v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou slezinou 
 • u gravidných prasníc sa prejavuje potratmi 
 • charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat 
 • Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat 


Chovy ošípaných – prevencia 

 • dodržiavať v chovoch zásady biologickej bezpečnosti (dôkladné oplotenie farmy, dezinfekčné brody, evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dodržiavať čierno-biely systém) 
 • zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom 
 • rešpektovať zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z diviačieho mäsa 
 • zákaz skladovať krmivo pre ošípané v dosahu diviakov 
 • zákaz skladovať podstielkovú slamu v dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím 
 • pravidelné klinické prehliadky v chove


Užívatelia poľovných revírov ( diviaky) – prevencia 
 • odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od všetkých nájdených uhynutých diviakov 
 • neškodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakov do kafilérie alebo hlbokým zakopaním (2m) resp. spálením na mieste úhynu 
 • intenzívny odlov diviačej zveri (selektívny) počas celého roka a vyšetrenie všetkých chorých a podozrivých diviakov 
 • dodržiavanie normovaných kmeňových stavov, vekovej a pohlavnej štruktúry populácie, lovom všetkých vekových kategórii 
 • zákaz prikrmovania diviakov ( výnimka iba za účelom vnadenia) 
 • dodržiavanie biologických zásad pri manipulácii s telami a vývrhmi z ulovených diviakov 
 • odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od ulovených diviakov podľa inštrukcií RVPS 

Prenos nákazy prostredníctvom ľudského faktora:
 • Odhadzovanie zvyškov potravín iba do uzatvárateľných nádob na potraviny ! 
 • Na Slovensku sa AMO doposiaľ nikdy nevyskytol, avšak v súčasnosti sa vyskytuje vo viacerých krajinách – na Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Belgicku, v pobaltských krajinách a vo východnej Európe.
 • Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na územie SR predstavuje možné zavlečenie nákazy prostredníctvom infikovaných diviakov alebo ľudským faktorom. 
 • Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná.

 

Ďalšie informácie

https://www.svps.sk/zvierata/choroby_AMO.asp

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709