Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Lovča, Geromettova 95, 966 21 Lovča
Miesto výkonu práce: Materská škola Lovča
Počet voľných pracovných miest: 1
Rozsah pracovného úväzku: 100%
Predpokladaný dátum nástupu: 18. 3. 2024
Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ
Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ materskej školy

Kvalifikačné predpoklady:
podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Iné predpoklady:
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita a kreativita, práca v kolektíve, zvládanie stresových a konfliktných situácií, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť

Platové náležitosti:
v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi
Profesijný životopis
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Požadované doklady s označením „Výberové konanie – Učiteľ MŠ“ zašlite najneskôr do 23. 2. 2024 na e-mailovú adresu: lovca@lovca.sk, alebo na poštovú adresu: Obec Lovča, Geromettova 95, 966 21 Lovča, alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Lovči.
Zriaďovateľ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie:
Obec Lovča, Geromettova 95, 966 21 Lovča
starosta obce: Ondrej Bahno, 0908 931 328
riaditeľka MŠ: Iveta Csanyiová, 0948 161 368

Ondrej Bahno, MPA
starosta obce

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709