Civilná ochrana

Informácie a dokumenty odboru Civilnej ochrany a krízového riadenia

Obvodného úradu v Žiari nad Hronom

Odkazy na internetové stránky s dôležitými informáciami:

Invormácie o niektorých témach civilnej ochrany a civilnej obrany:

 

 Mimoriadna udalosť

  • činnosť starostu obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

 

Povodňový plán obce Lovča

 

Povinnosti obce pri vyhlásení II. a III. stupňa povodňovej aktivity

a pri vyhlásení mimoriadnej situácie

  • splniť ohlasovaciu povinnosť službu konajúcemu pracovníkovi  odboru CO a KR ObÚ ZH 0903 805370, resp. 0903 534936 nepretržite 24 hod. denne
  • s následnou e-mailovou správou na oco@zh.vs.sk  alebo na č. t. v pracovnej dobe 673 2482, 673 2322, fax: 6781654
  • v zmysle Vyhlášky MV SR č. 252/2010 §1 a ods. 8 + príslušné prílohy, následné predkladanie priebežných správ o povodňovej situácii stavu k 6:00 hod. do 7:00 hod a k 18:00 hod. do 19:00 hod., a to počas III. st. povodňovej aktivity ObÚ – CO a KR a Obvodnému úradu životného prostredia, v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie ObÚ odboru CO a KR.

 

 Štatút krízového štábu obce

  • dokument na stiahnutie

 

Plán ukrytia

  • plán ukrytia - textová časť
  • plán ukrytia - grafická časť
  • určovací list - Základná a Materská škola
  • určovací list - Kostol
  • určovací list - Kultúrny dom

 

Plán núdzového zásobovania pitnou vodou

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709