2. balík inflačnej pomoci - informácie z ÚPSVaR ZH

Dňa 29.10.2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 353/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov.

Žiadateľom o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v SR.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne dotáciu na základe žiadosti podanej do 31.12.2022:

osobne alebo poštou na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého/prechodného pobytu;
elektronickými prostriedkami (e-mailom, pričom žiadosť je potrebné podpísať a vo forme skenu poslať na úrad) bez kvalifikovaného elektronického podpisu, doplnenie žiadosti v listinnej podobe sa nevyžaduje.  

Jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 EUR

Žiadateľom o dotáciu je rodič dieťaťa alebo plnoleté nezaopatrené dieťa, ktorý je prijímateľom súdom určeného výživného. Žiadateľom môže byť plnoleté nezaopatrené dieťa aj v prípade, keď rozhodnutím súdu nie je určené výživné poukazovať do jeho rúk, ale výživné je určené rodičovi.

Žiadateľ je povinný k  žiadosti predložiť posledné vykonateľné rozhodnutie súdu o určení vyživovacej povinnosti.

Rodič viacerých nezaopatrených detí so súdom určenou vyživovacou povinnosťou podáva len jednu žiadosť za všetky deti, na ktoré bola určená vyživovacia povinnosť najviac v sume 150 eur.

Jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre plnoletú fyzickú osobu, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
Žiadateľom o dotáciu je plnoletá fyzická osoba, ktorá bola rozhodnutím súdu zverená do:

osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča alebo
pestúnskej starostlivosti alebo
poručníctva, ak sa poručník osobne staral o dieťa alebo
starostlivosti rozhodnutím súdu nariadením neodkladného opatrenia, ak súd konal o zverení do náhradnej starostlivosti podľa bodu 1. – 3.
a tejto fyzickej osobe v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do náhradnej starostlivosti.

Jednorazová dotácia vo výške 100 Eur pre plnoletú fyzickú osobu, pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709