Zasadanie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12, ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lovči, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 8. 12. 2022, o 17:00 v zasadačke Obecného úradu v Lovči.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Kontrola prijatých uznesení

 4. Zloženie sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva

 5. Rozpočet obce Lovča na roky 2023 - 2025

 6. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

 7. Návrh VZN o určení výšky príspevku v Materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Lovča

 8. Návrh VZN o určení spádovej Materskej školy zriadenej obcou Lovča

 9. Návrh VZN o určení školského obvodu Základnej školy zriadenej obcou Lovča

 10. Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole zriadenej obcou Lovča

 11. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

 12. Návrh sadzobníka úhrad za krátkodobý nájom majetku obce Lovča

 13. Diskusia

 14. Záver

Ondrej Bahno, starosta obce

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709