Zasadanie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12, ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lovči na deň 21. 2. 2022, o 17:00 hod.
miesto konania: elektronické rokovanie obecného zastupiteľstva a hlasovanie poslancov na diaľku - ,,Per rollam,,  

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola prijatých uznesení
  4. Zadanie pre spracovanie Územného plánu obce Lovča
  5. Podanie žiadosti o dotáciu na Územný plán obce Lovča
  6. Záver

Ondrej Bahno, starosta obce
 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709