Zápis do Materskej školy Lovča na školský rok 2023/2024

V súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa uskutoční zápis detí do Materskej školy v Lovči na školský rok 2023/2024 od 2. 5. do 31. 5. 2022.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

  • osobne
  • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy: Materská škola, Geromettova 99, 966 21 Lovča
  • emailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu: icsanyiova@centrum.sk


Žiadosť je možné vyzdvihnúť osobne v materskej škole od 7:00 do 15:00, alebo stiatnuť tu

Písomnú žiadosť je potrebné odovzdať spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti a o povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast do materskej školy.

V prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb je nutné doložiť potvrdenie od zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.


Kritériá prijatia detí do materskej školy:

  • Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v zmysle VZN obce Lovča č. 3/2023 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou Lovča.
  • Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov veku.
  • Deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté len ak sú splnené osobitné požiadavky (hygienické, personálne, bezpečnostné, kapacitné). V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy sa pri prijímaní uprednostnia deti staršie ako tri roky.

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od 1. 9. 2023 najneskôr do 30. 6. 2023.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709