Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Lovča

Obecné zastupiteľstvo v Lovči v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Lovča

Hlavný kontrolór bude vykonávať svoju činnosť v obci Lovča s mesačným pracovným úväzkom 0,2

Povinné podmienky:
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru
písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa §7 ods.1a2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom  vykonania voľby hlavného kontrolóra
úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
prax v samospráve a znalosť noriem samosprávy

Všeobecné podmienky
hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti
funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce
zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa potreby

Vykonáva kontrolu:
nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
hospodárenia s finančnými prostriedkami
plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a rozhodnutí orgánov obce
dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

Preveruje:
tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce
Vypracúva odborné stanoviská:k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pre ich schválením  obecným zastupiteľstvom k možnostiam  poskytovania úveru, pôžičky a dotácií
k výsledkom kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v termíne do 31.03.2023 do 15.00 hod. na adresu:


Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 966 21 Lovča

alebo osobne odovzdať na Obecnom úrade Lovča v zavretej obálke označenej
„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“

Voľba hlavného kontrolóra obce Lovča sa uskutoční dňa 13.04.2023

Zverejnené na: vývesnej tabuli obce Lovča a na webovej stránke obce Lovča www.lovca.sk, dňa 17.03.2023

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709