Informácie o postupe prípravy a realizácii vodovodu v obci

Informácia pre občanov ulice Kmeťova počas výstavby vodovodu:

- hlavné vodovodné potrubie bude v celej dĺžke ulice uložené do zeme, zasypané a vykoná sa tlaková skúška

- po tlakovej skúške sa budú pripájať rodinné domy, spôsob prác a typ šachty bude určený na kontrolnom dni stavby 7. 9. 2021


Vo štvrtok 29. 7. 2021 bude frézovaný asfalt v trase vodovodu po krajnici vozovky na uliciach Šušolská a Kmeťova. Vyfrézovaná ryha bude následne zasypaná štrkom pre lepšiu prejazdnosť. Zhotoviteľ verejného vodovodu týmto prosí občanov, aby v priebehu dňa neparkovali svoje vozidlá na krajnici vozovky v trase vodovodu na uvedených uliciach.


Priebežné informácie k výstavbe:

- Výstavba vodovodu začne v priebehu júla 2021, prvý vybudovaný objekt bude vodojem.

- Pred každou etapou dôjde najprv k vytýčeniu trasy.

- Pred začiatkom prác na každej z ulíc budú občania vopred informovaní a vyzvaní, aby si vyznačili miesto budúcej vodovodnej prípojky.


Celková situácia stavby - dokument na stiahnutie.


Dňa 26. 5. 2021 bolo formálne odovzdané stavenisko projektu Hlinické pohronie - zásobovanie pitnou vodou v obci Lovča, čím sa začala výstavba vodovodu v obci. Stavenisko odovzdal investor Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. zhotoviteľovi AVA-stav s.r.o. Zmluvná dĺžka výstavby diela je 21 mesiacov.

Zhotoviteľ vypracuje časový harmonogram výstavby, ktorý určí postup jednotlivých prác.


Verejné obstarávanie na stavbu

Informácia o výsledku verejného obstarávania:

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/461747?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky=

Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.08.2020

Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 9
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 6
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 9

Názov a adresa dodávateľa
AVA-stav, s.r.o.
IČO: 43989268
Puškinova 700/90 , 92401 Galanta
Slovensko
Email: vo@avastav.sk
Internetová adresa (URL): http://www.avastav.sk/

Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti: 2 185 031,69 EUR bez DPH
Celková hodnota zákazky/časti 1 621 619,33 EUR bez DPH

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709