Informácie o postupe prípravy a realizácii vodovodu v obci

29. 11. 2021 začali práce na ulici Geromettova a časť Námestia SNP. Do zemnej ryhy bude kladené vodovodné potrubie DN160. Prosíme majiteľov vozidiel, aby neparkovali na trase vodovodu najmä počas pracovných dní od 8:00 do 16:00.  Trasa vodovodu je vyznačená drevenými kolíkmi, zvýraznenými zeleným sprejom.

Vodovodné prípojky k jednotlivým rodinným domom sa budú realizovať až po položení celej trasy potrubia DN160 na týchto uliciach.


Vodomerné šachty sa budú môcť ukladať do zemnej ryhy pre zriadenie vodovodnej prípojky až na pokyn budúceho prevádzkovateľa po dokončení celej stavby vodovodu v obci, teda nie skôr ako v roku 2022.


PDF brožúra STVPS - Technické podmienky zriadenia a pripojenia prípojky na vodovod.

Informácie o type a rozmeroch vodomernej šachty nájdete v bode 5. 4.


Od 6. 10. 2021 bude z dôvodu prác na verejnom vodovode neprejazdná ul. Kmeťova na úseku od križovatky s ulicou Štúrova po bytové domy č. 205 a 206. Neprejazdný úsek je vyznačený červenou na situačnej mape.


Informácia pre občanov ulice Kmeťova počas výstavby vodovodu:

- hlavné vodovodné potrubie bude v celej dĺžke ulice uložené do zeme, zasypané a vykoná sa tlaková skúška

- po tlakovej skúške sa budú pripájať rodinné domy, spôsob prác a typ šachty bude určený na kontrolnom dni stavby 7. 9. 2021


Vo štvrtok 29. 7. 2021 bude frézovaný asfalt v trase vodovodu po krajnici vozovky na uliciach Šušolská a Kmeťova. Vyfrézovaná ryha bude následne zasypaná štrkom pre lepšiu prejazdnosť. Zhotoviteľ verejného vodovodu týmto prosí občanov, aby v priebehu dňa neparkovali svoje vozidlá na krajnici vozovky v trase vodovodu na uvedených uliciach.


Priebežné informácie k výstavbe:

- Výstavba vodovodu začne v priebehu júla 2021, prvý vybudovaný objekt bude vodojem.

- Pred každou etapou dôjde najprv k vytýčeniu trasy.

- Pred začiatkom prác na každej z ulíc budú občania vopred informovaní a vyzvaní, aby si vyznačili miesto budúcej vodovodnej prípojky.


Celková situácia stavby - dokument na stiahnutie.


Dňa 26. 5. 2021 bolo formálne odovzdané stavenisko projektu Hlinické pohronie - zásobovanie pitnou vodou v obci Lovča, čím sa začala výstavba vodovodu v obci. Stavenisko odovzdal investor Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. zhotoviteľovi AVA-stav s.r.o. Zmluvná dĺžka výstavby diela je 21 mesiacov.

Zhotoviteľ vypracuje časový harmonogram výstavby, ktorý určí postup jednotlivých prác.


Verejné obstarávanie na stavbu

Informácia o výsledku verejného obstarávania:

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/461747?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky=

Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.08.2020

Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 9
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 6
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 9

Názov a adresa dodávateľa
AVA-stav, s.r.o.
IČO: 43989268
Puškinova 700/90 , 92401 Galanta
Slovensko
Email: vo@avastav.sk
Internetová adresa (URL): http://www.avastav.sk/

Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti: 2 185 031,69 EUR bez DPH
Celková hodnota zákazky/časti 1 621 619,33 EUR bez DPH

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709